Nowości

27 czerwca 2011

Złoty Bączek dla Arki Noego!

Arka Noego wystąpi ponow­nie na Przy­stanku Wood­stock, tym razem jako lau­reat Zło­tego Bączka Fol­ko­wej Sceny!

26 czerwca we Wro­cła­wiu odbył się fina­łowy kon­cert eli­mi­na­cji do Przy­stanku Wood­stock 2011. Pod­czas kon­certu Jurek Owsiak ogło­sił wyniki ple­bi­scytu Zło­tego Bączka. W kate­go­rii Sceny Fol­ko­wej wygrała Arka Noego!

To dzięki Waszym gło­som i mobi­li­za­cji ponow­nie zagramy na Wood­stoc­ko­wej sce­nie. Dzię­ku­jemy! Zapra­szamy wszyst­kich do Kostrzyna nad Odrą, 4–6 sierp­nia. Arka zagra praw­do­po­dob­nie ostat­niego dnia festi­walu. O dokład­nej dacie i godzi­nie występu poin­for­mu­jemy Was na naszej stronie.

Poni­żej przy­po­mi­namy nasz zeszło­roczny występ na Sce­nie Fol­ko­wej. Do zobaczenia!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.