Nowości

6 stycznia 2012

Wideo zaproszenie na koncert w Gdyni

Gdyń­scy fran­cisz­ka­nie i Fran­cisz­kań­skie Cen­trum Kul­tury Gdy­nia zapra­szają na kon­cert kolęd (i nie tylko!) zespołu Arka Noego.

Kon­cert odbę­dzie się 15 stycz­nia 2012 r. o godz. 19.3o w kościele św. Antoniego na Wzgó­rzu św. Maksymiliana (ul. Ujejskiego 40) w Gdyni. Z tej oka­zji spe­cjalne wideo zapo­wia­da­jące koncert!

Prze­czy­taj również
  • 13 stycz­nia 2017 — Kolę­du­jemy w Lubo­niu
    Zapra­szamy na Kon­cert Kolęd w wyko­na­niu Arki Noego 21 stycz­nia godz. 16.00 w kościele pw. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe w Luboniu…
  • 17 stycz­nia 2012 — Po kon­cer­cie u fran­cisz­ka­nów w Gdyni
    15 stycz­nia 2012 r. Arka Noego zagrała kon­cert u fran­cisz­ka­nów w Gdyni. Poza kolę­dami, które były tego wie­czoru naj­waż­niej­sze, zespół zaśpie­wał też swoje star­sze przeboje.…
  • 8 stycz­nia 2016 — Świą­teczny kon­cert Arki Noego w Prusz­ko­wie
    Mówią o nas w Prusz­ko­wie. Bar­dzo piękne kolę­dowe spo­tka­nie! Dziękujemy.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.