Nowości

20 maja 2011

Weekend z Arką Noego na żywo!

W nad­cho­dzący week­end Arka Noego wystąpi we Wrze­śni i Kra­ko­wie. Zapraszamy!

We Wrze­śni gramy w sobotę, 21 maja o godz. 19:00. Kon­cert odbę­dzie się na zakoń­cze­nie dwu­dnio­wych obcho­dów 110 rocz­nicy Strajku Dzieci Wrze­siń­skich. Występ odbę­dzie się w Amfi­te­atrze im. Anny Jan­tar w Parku im. Dzieci Wrze­siń­skich. Ser­decz­nie wszyst­kich zapraszamy!

Następ­nego dnia gramy na kra­kow­skim Rynku. Tym razem w ramach imprezy S.O.S. dla Afryki, któ­rej celem jest wspar­cie misji afry­kań­skich –w tym budowa szkół, kaplic, studni oraz pomoc szkole dla sie­rot w Repu­blice Środ­ko­wo­afry­kań­skiej pro­wa­dzo­nej przez Kapu­cy­nów. Kon­cert Arki Noego o 16:30, a 4 godziny póź­niej kon­cert zespołu Maleo Reg­gae Roc­kers. Na oba gorąco zapraszamy!

Prze­czy­taj również
  • 16 kwiet­nia 2011 — Kon­cer­towa wio­sna i lato
    Coraz bli­żej do pierw­szych wio­sen­nych kon­cer­tów Arki Noego. I coraz wię­cej miejsc na mapie Pol­ski, które Arka odwiedzi.…
  • 14 lutego 2011 — Let­nia trasa kon­cer­towa 2011
    Zespół pra­cuje już nad nową, ostrą płytą i wybiera naj­lep­sze pio­senki. W tym cza­sie reszta załogi dopina let­nią trasę kon­cer­tową. Pierw­sze miej­sca i ter­miny ogła­szamy już dziś!…
  • 28 kwiet­nia 2011 — Majowe kon­certy – szcze­gó­łowe infor­ma­cje
    Dokład­nie 1 maja star­tu­jemy z wiosenno-letnią trasą kon­cer­tową. Na począ­tek zapra­szamy do Rze­szowa i Kro­sna. Odwie­dzimy także Sosno­wiec, War­szawę, Pia­seczno, Kra­ków i Gołańcz.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.