Nowości

26 stycznia 2011

Trasa kolędowa 2011 zakończona, do zobaczenia na letniej!

Skoń­czy­li­śmy tego­roczną trasę kolę­dową. Za nami 17 kon­cer­tów w całej Pol­sce. Tysiące ludzi. Gorące przy­ję­cia ze strony publicz­no­ści. Piękne spo­tka­nia z kocha­nymi ludźmi.

Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni i cie­szymy się, że ten eks­pe­ry­ment kolę­dowy się udał. Wcze­śniej nigdy takiej trasy kolę­do­wej nie gra­li­śmy, tylko poje­dyn­cze kon­certy. Dzię­ku­jemy też wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­nili się do orga­ni­za­cji tych kon­cer­tów i nie bali się zary­zy­ko­wać. Dzię­ku­jemy Wam wszyst­kim. Warto było Was spo­tkać! Doda­li­ście nam skrzydeł.

Teraz bie­rzemy się do pracy nad nową płytą. Pro­simy Was o modli­twę za nas i nową płytę. I do zoba­cze­nia na tra­sie letniej!

Na razie może­cie posłu­chać jedy­nej pio­senki, którą mamy na nową płytę. Pio­senka to “Naj­lep­szy na świe­cie”. A tytuł nowej płyty? … chcemy ją nazwać po pro­stu “OD-DO”. Dla­czego? … sami wkrótce zoba­czy­cie i usły­szy­cie ;-)

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.