Nowości

8 stycznia 2016

Świąteczny koncert Arki Noego w Pruszkowie

Wie­czorną porą w Święto Trzech Króli w Kościele św. Józefa w Prusz­ko­wie było wyjąt­kowo rado­śnie, gwarno, a kościół pękał w szwach. Tego dnia Prusz­ków gościł bowiem zespół Arka Noego, który dał świą­teczny kon­cert.” — prze­czy­taj­cie wię­cej i zobacz­cie zdję­cia na stro­nie www.pruszkowmowi.pl

Prze­czy­taj również
  • 13 stycz­nia 2017 — Kolę­du­jemy w Lubo­niu
    Zapra­szamy na Kon­cert Kolęd w wyko­na­niu Arki Noego 21 stycz­nia godz. 16.00 w kościele pw. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe w Luboniu…
  • 5 stycz­nia 2016 — Arka Noego w Orszaku Trzech Króli w War­sza­wie
    6 stycz­nia kolo­rowy pochód wyru­szy w połu­dnie z placu Zam­ko­wego. Popro­wa­dzi go kard. Kazi­mierz Nycz. O godz. 14. roz­pocz­nie się tu kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespołu Arka Noego.…
  • 14 stycz­nia 2015 — Kon­cert Arki Noego pod­bił serca byto­mian
    Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten niez…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.