Nowości

7 października 2014

Dziś premiera Petardy! Nowa płyta już dostępna!

Naj­now­sza płyta Arki Noego „Petarda” to połą­cze­nie roc­ko­wego brzmie­nia lat 80’ i tek­stów o życiu mło­dego pokolenia.

Naj­młod­sze Arkowe dzieci god­nie zastę­puje star­sze rodzeń­stwo i z całej siły krzy­czą o miło­ści, o prze­szko­dach nie do poko­na­nia bez wiary, o życio­wym GPS, który pro­wa­dzi naj­krót­szą drogą do celu, o trud­nych rela­cjach mię­dzy ludźmi, o nowo­cze­snym czło­wieku, który jest nie­bez­piecz­nie roz­pę­dzony, o tym, że życie ma sens i jest piękne mimo wielu przeciwności.

Jest też pio­senka o nie­dawno zmar­łym przy­ja­cielu zespołu, Andrzeju, który był „świę­tym” czło­wie­kiem i pędził przez życie na sku­te­rze pocie­sza­jąc wszyst­kich na około. Mnó­stwo tre­ści i melo­dii, a to wszystko na ROCKOWO! Na pły­cie oprócz dzie­się­ciu pio­se­nek, jak zwy­kle wer­sje instru­men­talne i nie­spo­dzianka. Jed­nym sło­wem „PETARDA”.

Utwory:

1. WUCHTA WIARY
2. NIEIDEALNA, zobacz tele­dysk
3. PIES I KOT
4. ROZPĘDZONY, zobacz tele­dysk
5. NIE CYKALI SIĘ
6. STRÓŻ
7. GPS
8. SKUTER ANDRZEJA
9. PISTOLET NA ŚW. WODĘ
10. DOBRY DZIEŃ

U nas możesz nabyć płytę za auto­gra­fem! Klik­nij tutaj.

 

Zapra­szamy rów­nież do Stacja7.pl — spe­cjal­nego wyda­nia, gdzie może­cie poznać kulisy powsta­wa­nia płyty Petarda i nie tylko!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.