Nowości

31 maja 2017

Premiera nowej płyty Arki — 1 czerwca 2017!

„Wyjąt­kowy Osioł” to naj­now­sza płyta zespołu, który już od sie­dem­na­stu lat gra i śpiewa dla dzieci i doro­słych. Na naj­now­szej pły­cie usły­szeć będzie można utwory, które swoją sty­li­styką nawią­zują zarówno do pierw­szych fol­ko­wych doko­nań zespołu, jak i do naj­now­szych tren­dów bar­dziej rockowych.

Tek­sty to ide­alny pre­tekst do dia­logu mię­dzy dziećmi a rodzi­cami o waż­nych spra­wach doty­czą­cych życia w rodzi­nie, rado­ści pły­ną­cej z przy­jaźni i miło­ści jak i tema­tów głę­boko ducho­wych. Album „Wyjąt­kowy Osioł” to anti­do­tum na smu­tek i lęk, który tak czę­sto dopada małych i dużych. Oprócz jede­na­stu pio­se­nek na pły­cie umiesz­czone zostały instru­men­talne wer­sje wszyst­kich utwo­rów, które można wyko­rzy­stać do wspól­nego śpiewania.

Tytuły utwo­rów:
WYJĄTKOWY OSIOŁ
NA SŁODKO
SAMO CIAŁO TO ZA MAŁO
ALE HECA!
3:0
PRZETRWAMY HURAGANY
JUTRO BĘDZIE FUTRO
W STRONĘ GWIAZD
ZBROJA
MAMA KRÓLOWA (wer­sja akustyczna)

bonus: 11. OBY OBY ( utwór archi­walny, dotąd nie publi­ko­wany na żadnej pły­cie, a dosko­nale wpi­su­jący się w rok św. Brata Alberta Chmie­low­skiego 2017 )

PREMIERA PŁYTY: DZIEŃ DZIECKA — 1 CZERWIEC 2017

Prze­czy­taj również
  • 1 czerwca 2017 — Nowa płyta “Wyjąt­kowy Osioł” z pod­pi­sami!
    Na naszym Alle­gro nowa płyta z auto­gra­fem oraz inne aukcje.…
  • 19 sierp­nia 2017 — 3:0
    Kolejna pio­senka z płyty “Wyjąt­kowy Osioł”. Nacie­szaj­cie! Mecz wygrany!…
  • 27 lipca 2017 — Wyjąt­kowy osioł
    Tele­dysk do utworu “Wyjąt­kowy osioł” Arki Noego z płyty o tym samym tytule.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.