Nowości

18 stycznia 2011

Pierwsza część trasy kolędowej za nami

Piszemy do Was z naszego weso­łego auto­karu na dro­dze z Bochni do Pusz­czy­kowa. Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy pierw­szą część trasy kolę­do­wej. Jeste­śmy szcze­gól­nie poru­szeni tym, jak nas podej­mo­wano w każ­dym mie­ście. Można powie­dzieć, że mamy w całej Pol­sce praw­dzi­wych przy­ja­ciół. Dziękujemy.

Gar­wo­lin — totalny rekord! Według księ­dza wika­rego, przy­szło 3 tysiące ludzi! Wszy­scy śpie­wali razem z Arką. “Taki chór, to już napewno sły­szeli w samym nie­bie“ – mówiły dzieci po kon­cer­cie. Póź­nym wie­czo­rem ks. Tomasz odpra­wił dla nas uro­czy­stą Eucha­ry­stię, a przed Mszą kilku księży spo­wia­dało całą naszą Arkową ekipę. I tak z nowym Duchem ruszy­li­śmy na kolejne kolę­do­wa­nia. Zobacz zdję­cia z tego rekor­do­wego kon­certu.

Nowa Słu­pia — na dzień dobry przy­wi­tała nas takim obia­dem, że każdy brał dokładkę (ach, te buraczki…). Wie­czo­rem kolędy i nie­sa­mo­wite życze­nia wójta Wie­sława, w któ­rych pro­sił, żeby modlić się za nas. Takiego wspar­cia wła­śnie nam potrzeba. A po wszyst­kim, ks. Krzysztof – nasz anioł stróż, razem z wój­tem już roz­ma­wiali, żeby nas ponow­nie zapro­sić — tym razem latem — na kon­cert w ple­ne­rze. Jak to się mówi: “Nor­mal­nie szok!” A tutaj zdję­cia z kon­certu.

Boch­nia – ostatni kon­cert na tej czę­ści trasy. Pro­boszcz Jan pięk­nie nas zapo­wie­dział i się zaczęło. Dzieci zaska­ki­wały wszyst­kich muzy­ków róż­nymi dow­cip­nymi pomy­słami. I tak: zapo­wie­dziana została jakaś pio­senka, a tu dzieci zaczy­nają śpie­wać inną. Potem zamiast śpie­wać, chcą muzy­kom ode­brać instru­menty i same grać. Zespół prze­stał już grać, a one znów śpie­wają dalej. Nigdy nie wia­domo, czego się po tej małej zało­dze można spo­dzie­wać ;-)

Ten dzień był też bar­dzo ważny dla Joasi, Domi­niki oraz nie­obec­nego z powodu cho­roby Filipa. To wła­śnie dla nich zor­ga­ni­zo­wany był ten cha­ry­ta­tywny kon­cert. Dziew­czyny razem z Arką odważ­nie wystą­piły w pio­sence “Święty uśmiechnięty”.

Zdję­cia z kon­certu w Bochni obej­rzysz tutaj.

I tak, zmę­czeni, ale szczę­śliwi wra­camy wła­śnie auto­stradą do domu. Dobranoc.

Prze­czy­taj również
  • 13 stycz­nia 2011 — Kolędy W Pisa­rzo­wi­cach
    Kolę­do­wym nie­spo­dzian­kom nigdy dosyć! 13 stycz­nia w Pisa­rzo­wi­cach zagrał z nami na per­ku­syj­nych instru­men­tach – Julek (lat 8), który zastą­pił swo­jego tatę. Mimo mło­dego wieku dał czadu! Na co dzień Ju…
  • 9 stycz­nia 2011 — 10 stycz­nia Arka kon­cer­tuje w Zabrzu
    10 stycz­nia 2011 r. Arka Noego zagra w Zabrzu. Ten kon­cert będzie szcze­gólny, gdyż oprócz samego występu zespołu, ma też inny, szczytny cel.…
  • 26 paź­dzier­nika 2011 — Arka Noego zagra na finale WOŚP
    8 stycz­nia 2012 roku Arka Noego zagra na finale WOŚP!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.