Nowości — rok 2014

Archiwum z roku 2014 | 2013 | 2012
31 grudnia 2014

Arka Noego zagrała w Lubaniu — zdjęcia

Piękny kon­cert w Luba­niu! Dzię­ku­jemy za wspólne kolędowanie!

23 grudnia 2014

Arka Noego w Bytomiu

10 stycz­nia zagramy dla Was w kościele p.w Trójcy Świę­tej w Byto­miu. Zapraszamy!

23 grudnia 2014

Arka Noego w TVP

W ponie­dzia­łek 22 grud­nia wystą­pi­li­śmy w pro­gra­mie Tele­wi­zji Pol­skiej pt. TEST. Zaśpie­wa­li­śmy naszą pasto­rałkę pt. “ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”.

21 grudnia 2014

Nasza nowa piosenka NIE CYKALI SIĘ!

Jest taka histo­ria, że prze­cho­dzą ciary, można ją prze­czy­tać w Testa­men­cie Sta­rym. Dzielni chło­pacy, a było ich trzech, woleli umie­rać niż popeł­nić grzech.” Jaka to histo­ria? Posłu­chaj­cie w kli­pie “Nie cykali się”.

20 grudnia 2014

Wywiad w Dzień dobry TVN z Robertem

Litza w szcze­rej roz­mo­wie o tym, co nadaje życiu sens.

18 grudnia 2014

POGWARKI ARKI #6 NIE CYKALI SIĘ

Tym razem pro­sto z naszych nie­dziel­nych lau­de­sów roz­mowa o pio­sence “NIE CYKALI SIĘ”.

16 grudnia 2014

Uwaga! Nie gramy 21 grudnia w Poznaniu na Starym Rynku!

Infor­mu­jemy, że Arka Noego nie będzie grała 21.12.2014 na rynku w Poznaniu.

15 grudnia 2014

ROZPĘDZONY już 8 tygodni na liście przebojów Programu Trzeciego PR!

Już dziś może­cie zagło­so­wać na naszą pio­senkę aby prze­dłu­żyć jej pobyt ja liście.

7 grudnia 2014

GPS z PETARDY!

Adres znam! Zasięg mam! Cel podróży NIEBO!
Posłu­chaj­cie kolej­nej pio­senki pt. “GPS” z płyty Petarda!

3 grudnia 2014

POGWARKI ARKI #5 GPS

Jesteś jak GPS, pro­wa­dzisz, kiedy błą­dzę. Jadę znów, chyba źle, po nie­zna­nej dro­dze. Adres znam, zasięg mam. Cel podróży: niebo. W pią­tym odcinku cyklu Pogwarki Arki dzie­ciaki i Litza roz­ma­wiają o tym, jak doje­chać do celu.

1 grudnia 2014

POGWARKI ARKI #4 Pies i kot

Pies macha ogo­nem, gdy jest szczę­śliwy, a kot, gdy jest wku­rzony. Dla­tego nie mogą się doga­dać. Zobacz, czy da się pogo­dzić psa z kotem w kolej­nym odcinku cyklu Pogwarki Arki.

29 listopada 2014

ROZPĘDZONY wyżej na LP3!

Dzięki za głosy!!! Wsko­czy­li­śmy z ROZPĘDZONYM NA 16!

25 listopada 2014

POGWARKI ARKI #3 Nieidealna

To nie jest pio­senka dla tych, któ­rzy czę­sto prze­glą­dają się w lustrze. “Nie­ide­alna” to pio­senka dla wszyst­kich strasz­nie zmę­czo­nych tym, że muszą być ide­alni, bo tego wyma­gają ota­cza­jący ludzie”. Zapra­szamy na kolejną roz­mowę Litzy z Arką Noego!

24 listopada 2014

Skuter Andrzeja z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Sku­ter Andrzeja” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”.

22 listopada 2014

POGWARKI ARKI #2 Skuter Andrzeja

To na jego poże­gna­niu Arka śpie­wała „Zabie­rzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba biegł”. Andrzej Dzie­wit. Zobacz­cie, jak jego dobroć zapa­mię­tały dzie­ciaki i Litza.

18 listopada 2014

POGWARKI ARKI #1 Rozpędzony

Spo­ty­kamy się przy stole, nad rzeką, na jesien­nym tara­sie i poważ­nie roz­ma­wiamy o tek­stach naszych pio­se­nek. Pierw­sze spo­tka­nie jest o pio­sence “Rozpędzony”.

15 listopada 2014

Zapowiedź nowego cyklu filmów na Stacja7.pl z udziałem ARKI NOEGO

W 10 fil­mach poka­żemy 10 spo­tkań z udzia­łem Roberta “Litzy” Frie­dri­cha i dzieci śpie­wa­ją­cych w Arce Noego. 1 odci­nek to roz­mowa o tek­ście 1 utwóru z płyty “Petarda” i pre­miera klipu video do piosenki.

14 listopada 2014

Arka Na LP3. Rozpędźmy ROZPĘDZONEGO!

Nie­stety Arka na Liście prze­bo­jów LP3 spa­dła na 20 miej­sce. Bo nie gło­su­je­cie! ;-)

5 listopada 2014

PETARDA na Allegro, ROZPĘDZONY na LP3!

I uwaga! Lada dzień nowa pio­senka z Petardy!

3 listopada 2014

Koncert kolęd w Poznaniu

9 grud­nia w Pozna­niu w Auli UAM Arka Noego zagra kolędowo.

1 listopada 2014

Uroczystość wszystkich świętych!

Pio­senka na dzi­siaj: Święty Święty uśmiech­nięty! Zobacz i posłuchaj.

31 października 2014

ROZPĘDZONY na LP3 — dziś miejsce 14!

Dzię­ku­jemy za głosy. Sza­leń­stwo i petarda w zało­dze Arkowej!

25 października 2014

Arka Noego na LP3! ROBIMY RABAN!!!

Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na 17 miej­sce naj­po­pu­lar­niej­szej listy prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!

22 października 2014

Nasz Sklepik na Allegro!

Zapra­szamy do naszego Alle­gro Skle­piku! Znaj­dzie­cie w nim — oprócz Petardy — kilka poprzed­nich płyt i DVD z teledyskami!

19 października 2014

Koniec nagrań programów o piosenkach z Petardy

Wła­śnie skoń­czy­li­śmy nagra­nia pro­gra­mów o naszych pio­sen­kach. Wszyst­kie będzie­cie mogli obej­rzeć już wkrótce na kanale Stacja7.pl

19 października 2014

Niedziela: “Nowa płyta Arki Noego podbija serca słuchaczy”

W sieci poja­wia się coraz wię­cej infor­ma­cji o naszej PETARDZIE.

18 października 2014

PETARDA i piosenka Rozpędzony na listach przebojów!

PETARDA w tym tygo­dniu zade­biu­to­wała na 23 miej­scu sprze­daży Olis! A Roz­pę­dzony roz­pę­dza się na w radiu na LP3!

10 października 2014

Nieidealna z płyty Petarda

Taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie musisz być ide­alna!” Zobacz tele­dysk do pio­senki “Nie­ide­alna” z nowego albumu “Petarda” Arki Noego!

7 października 2014

Dziś premiera Petardy! Nowa płyta już dostępna!

Naj­now­sza płyta Arki Noego „Petarda” to połą­cze­nie roc­ko­wego brzmie­nia lat 80’ i tek­stów o życiu mło­dego pokolenia.

3 października 2014

Arka Noego — “Nieidealna”. Making of.

Wkrótce nowy tele­dysk do kolej­nego utworu z płyty “Petarda” Arki Noego — “Nie­ide­alna”! Już teraz zobacz­cie jego “ide­alny” making of na www.stacja7.pl.

19 września 2014

Rozpędzony z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Roz­pę­dzony” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”. Pre­miera płyty 7.10.2014.

4 września 2014

Rozpędzony — nowa piosenka Arki Noego! Posłuchajcie!

Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)

25 lipca 2014

LuxFest3 już 27 i 28 września!

Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!

21 lipca 2014

Robert zapowiada płytę “Petarda”.

Zaglą­damy do Custom34 Stu­dio, gdzie oprócz mik­so­wa­nia nagry­wany był sku­ter Andrzeja!

14 lipca 2014

Petarda — nowa płyta Arki Noego już nagrana!

Cała nowa płyta Arki Noego juz nagrana. 10 Arkowo-Rockowych pio­se­nek wła­śnie od dzi­siaj się mik­suje w naj­lep­szym stu­dio w Pol­sce — Custom 34!!!

30 kwietnia 2014

Arka Noego i Luxtorpeda na THANKS JIMI FESTIVAL 2014

Taki duży, taki mały może świę­tym być!” – wspól­nie zagrają tysiące gita­rzy­stów pró­bu­ją­cych usta­no­wić nowy Gita­rowy Rekord Guin­nessa 1 maja na wro­cław­skim Rynku.

28 kwietnia 2014

Arka Noego 27 kwietnia zagrała w Ostrowie Wlkp.

Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.

27 kwietnia 2014

Arka Noego zagrała w Częstochowie — zdjęcia

26 kwiet­nia, w dniu kano­ni­za­cji Jana Pawła II i Jana XXIII, w Czę­sto­cho­wie, w Muzeum Monet i Medali, odbył się wyjąt­kowy kon­cert Arki Noego.

21 marca 2014

Karol, który został świętym — dziś premiera

Pierw­szy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świę­tego — Papieża wszyst­kich dzie­cia­ków. Na ścieżce dźwię­ko­wej filmu usły­szymy, mię­dzy innymi pio­senki ARKI NOEGO!

5 marca 2014

Koncerty w kwietniu

Zagramy dla Was w Prza­sny­szu, w Polko­wi­cach, w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim oraz Częstochowie!

25 lutego 2014

Arka Noego w filmie!

21 marca odbę­dzie się pre­miera opo­wie­ści o życiu Karola Woj­tyły. Swój udział w fil­mie ma rów­nież Arka Noego.

29 stycznia 2014

Nowa płyta i nowa trasa koncertowa

Za oknami zima, a Arka Noego już powoli przy­go­to­wuje się do kolej­nej trasy kon­cer­to­wej! Przede wszyst­kim jed­nak przed nami nagra­nie i wyda­nie nowej, długo ocze­ki­wa­nej płyty.

19 stycznia 2014

Koniec trasy kolędowej

Za nami zimowa kolę­dowa trasa kon­cer­towa. Znowu odwie­dzi­li­śmy wiele wspa­nia­łych miejsc! Zobacz­cie sami!

15 stycznia 2014

Czas na Francję!

Wszystko wska­zuje na to, że na prze­ło­mie maja i czerwca Arka Noego da kon­certy we Francji.

10 stycznia 2014

Rekordowy Orszak Trzech Króli we Wrocławiu

Po odda­niu przez króli hołdu małemu Jezu­sowi odbył się kon­cert zespołu Arki Noego.

8 stycznia 2014

Arka wielkiej radości

Arka Noego to taki pier­wo­wzór Fran­cisz­ko­wego “chrze­ści­jań­skiego rabanu”. Mnó­stwo pozy­tyw­nej ener­gii, radość w czy­stej postaci i naj­bar­dziej na świe­cie ufna, bo dzie­cięca, wiara w Pana Boga.

3 stycznia 2014

Arka Noego już w poniedziałek 6 stycznia zagra we Wrocławiu!

Arka Noego zagra w tym roku po odda­niu hołdu przez Trzech Króli pod­czas Orszaku.

2 stycznia 2014

10 stycznia zapraszamy do Świętochłowic

Kolę­dowy kon­cert nowo­roczny w para­fii pw. św. Józefa

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.