Nowości — rok 2013

Archiwum z roku 2014 | 2013 | 2012
20 grudnia 2013

30 grudnia Arka Noego w Pucku na koncercie charytatywnym

Kolę­do­wa­nie dla Wik­to­rii z Arką Noego – to kon­cert cha­ry­ta­tywny, który odbę­dzie się 30 grud­nia w Para­fii św. Faustyny Kowal­skiej w Pucku o godz.16.00.

8 listopada 2013

Bilety na LuxFest 2013

Jesz­cze tylko 2 dni bilet na LuxFest w niż­szej cenie 49 zł za 11 godzin imprezy! Potem będzie dro­żej :(

31 października 2013

Już 16 listopada LuxFest 2013! Zapraszamy!

16.XI.2013 LuxFest — nie­za­leżny cykliczny festi­wal roc­kowy orga­ni­zo­wany z ini­cja­tywy Luxtor­pedy przez firmę Stage Diving Club. Zobacz zapo­wiedź Roberta.

9 października 2013

Bilety na LuxFest 2013 już w sprzedaży!

Od dziś — 9 paź­dzier­nika — w ogól­no­pol­skiej sieci sprze­daży Tic­ket­pro! Wystar­to­wa­li­śmy ze sprze­dażą w całej Pol­sce punk­tu­al­nie o 12:00.

5 października 2013

Nowa płyta Arki Noego najprawdopodobniej w marcu 2014r!

Jak będzie??? Bar­dziej folk, czy rok? bar­dziej pop czy punk? Co wymy­śli Litza? Co chcie­li­by­ście usłyszeć?

3 października 2013

Arka Noego — trasa kolędowa, pierwsze wieści.

Lato dopiero się koń­czy, a Arka Noego przy­go­to­wuje się do dorocz­nej trasy kolędowej.

1 października 2013

Arka Noego zagrała w Żurominie — zdjęcia!

15 wrze­śnia zagra­li­śmy w Żuro­mi­nie. Hej! zapa­mię­tamy to miejsce!

27 września 2013

Gimli

Tele­dysk Luxtor­pedy, Bruno — z Arki Noego! Zobacz sam!

22 września 2013

Arka Noego zagrała w Warszawie — zdjęcia!

21 wrze­śnia 2013 r. Arka Noego zagrała na 10-leciu szkoły pod­sta­wo­wej nr 16 w Warszawie!

27 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Bolesławcu — zdjęcia!

25 sierp­nia Arka zaśpie­wała, Arka zagra ka — w Bole­sławcu na Świę­cie Ceramiki!

18 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Ustce — zdjęcia!

15 sierp­nia zagra­li­śmy w Ustce. Zobacz­cie jak było pięknie.

13 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Lęborku — nowe zdjęcia!

28 lipca Arka wystą­piła w Lęborku! Mamy dla Was nowe fajne zdję­cia z tego koncertu.

3 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Lęborku — zdjęcia!

28 lipca Arka wystą­piła w Lęborku! Było gorąco! Zobacz­cie sami!

23 lipca 2013

Zapraszamy do Lęborka!

W nie­dzielę 28 lipca zagramy w Lęborku na Lębor­skich Dniach Jakubowych.

20 lipca 2013

Pozdrowienia z wakacji!

Robert z chło­pa­kami na waka­cjach :-) Spo­ty­kamy się w Lęborku 28 lipca

10 lipca 2013

Arka Noego zagrała w Płocku — zdjęcia!

7 lipca zagra­li­śmy w Płocku, Jak było? Pol­ska Cocapabana!

4 lipca 2013

Arka Noego zagrała w Gorzowie — zdjęcia!

30 czerwca gości­li­śmy w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim. Było rewe­la­cyj­nie. Zobacz­cie sami!

25 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Opolu — zdjęcia!

60 lat ZOO w Opolu z Arką Noego.

23 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Oświęcimiu — zdjęcia!

To był świetny kon­cert” powie­dział Litza po wystę­pie w Oświęcimiu.

22 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Gnieźnie — zdjęcia!

Gnie­zno, 15 czerwca. Nie­sa­mo­wita publicz­ność spra­wiła, że to był jeden z tych nie­zwy­kłych koncertów!

20 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Wieluniu — zdjęcia!

9 czerwca. Wie­luń. Nie­zwy­kły kon­cert w nie­zwy­kłym mie­ście! Dzięki ks. Jakubie!

17 czerwca 2013

Arka Noego zagrała na Dniach Kędzierzyna-Koźla — zdjęcia!

8 czerwca Arka Noego miała przy­jem­ność zagrać na Dniach Kędzie­rzyna Koźla. Zobacz­cie jak było wspaniale.

15 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Szamotułach — zdjęcia, część 2!

Druga por­cja zdjęć z kon­certu na sza­mo­tul­skim Rynku autor­stwa Pawła Zdancewicza.

10 czerwca 2013

Arka zagrała w Hospicjum Cordis w Katowicach — zdjęcia

12 maja 2013 r. Arka Noego zaśpie­wała mini kon­cert dla cho­rych, wolun­ta­riu­szy i pra­cow­ni­ków hospi­cjum Cordis.

9 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Świdnicy — zdjęcia i wideo!

19 maja Arka Noego zagrała w Świd­nicy na rynku! Było bar­dzo kolo­rowo! Zobacz­cie sami!

8 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Ełku — zdjęcia!

W Dniu Matki, 26 maja, Arka Noego zagrała w amfi­te­atrze w Ełku.

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

6 czerwca 2013

Arka Noego gra w Wieluniu k. Częstochowy

Już w nie­dzielę gramy w Wie­lu­niu! Na senie oprócz Arki Noego pojawi się New­li­fem, oczy­wi­ście z Mar­ci­nem Pospie­szal­skim na basie.

5 czerwca 2013

Kędzierzyn-Koźle — do zobaczenia 8 czerwca

8 i 9 czerwca odbędą się Dni Kędzierzyna-Koźla. Jed­nym z wyko­naw­ców pierw­szego dnia będzie Arka Noego.

4 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Szamotułach — zdjęcia!

Sza­mo­tuły — rynek pełen publicz­no­ści! Dzię­ku­jemy za wspólną zabawę!

3 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Środzie Wielkopolskiej — zdjęcia!

Trasa Arki Noego nabiera roz­pędu, 1 czerwca zagra­li­śmy w Środzie Wielkopolskiej!

2 czerwca 2013

Arka Noego zagrała w Nowym Tomyślu — zdjęcia!

1 czerwca wystą­pi­li­śmy w Nowym Tomy­ślu w wikli­no­wej muszli :-) Zobacz­cie sami!

13 maja 2013

Na trasie jest wesoło… — zdjęcia

Kilka faj­nych fotek z wczo­raj — Cho­rzów, 12 maja 2013 r.

9 maja 2013

12 maja zapraszamy do Chorzowa!

W nie­dzielę 12 maja 2013 roku w Cho­rzo­wie w Parku Śląskim odbę­dzie się impreza prze­zna­czona dla całych rodzin.

15 marca 2013

Habemus Papam! Mamy Papieża — Franciszka.

Papie­żowi i Wam dedy­ku­jemy tele­dysk do pio­senki Fra­nek, nawią­zu­ją­cej do postaci św. Franciszka, który odno­wił Kościół, a był pokorny, skromny i pełen miłości.

17 lutego 2013

Arka Noego na Przystanku Woodstock 2011 już na DVD!

W 2011 roku Arka Noego wygrała nagrodę publicz­no­ści “Złoty bączek” i zagrała na dużej sce­nie Wood­stock. Wszystko to może­cie zoba­czyć na DVD z tego koncertu.

17 lutego 2013

Arka Noego kolędowała w Malborku — zdjęcia!

18 stycz­nia kolę­do­wa­li­śmy na mal­bor­skim zamku! Zobacz­cie jak było pięknie!

15 stycznia 2013

Zagramy specjalnie dla Antosi!

Zapra­szamy 17 stycz­nia na wyjąt­kowy kon­cert kolęd do kościoła pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Knurowie.

14 stycznia 2013

Arka Noego na WOŚP w Poznaniu — zdjęcia!

Pod­czas 21. finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy pod poznań­skim Zam­kiem zagrała Luxtor­peda z Arką Noego! Na ostro!!!

7 stycznia 2013

Arka Noego kolędowała w Gdańsku — zdjęcia!

6 stycz­nia kolę­dowaliśmy u Fran­cisz­ka­nów w kościele Świę­tej Trójcy w Gdań­sku! Dziękujemy!

6 stycznia 2013

Arka Noego kolędowała w Pile — zdjęcia!

5 stycz­nia spo­tkaliśmy się w Pile, na wspól­nym kolę­do­wa­niu. Zobacz­cie jak było pięknie!

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.