Nowości — rok 2012

Archiwum z roku 2014 | 2013 | 2012
27 grudnia 2012

Kolęduj z Arką w Pile, Knurowie, Malborku i Gdańsku!

W stycz­niu Arka Noego jak co roku kolę­duje, odwie­dza­jąc kolejne mia­sta w Polsce.

24 grudnia 2012

Arka Noego z kaszubskim akcentem.

6 stycz­nia Arka Noego kolę­duje u Fran­cisz­ka­nów w Gdańsku!

12 grudnia 2012

Koncert Arki Noego na Jarmarku Świątecznym w Swarzędzu

16 grud­nia Arka Noego zapra­sza do Swarzędza.

11 grudnia 2012

Koncert Arki Noego na Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym

15 grud­nia zapra­szamy do Kra­kowa na nasz koncert!

20 listopada 2012

Pierwsze zdjęcia z LuxFestu!

Arka Noego w akcji! Zobacz­cie jak było pięknie!

7 listopada 2012

LuxFest dla dzieciatych — zaprasza dziadek Litza!

Naj­więk­sze zmar­twie­nie fana rocka i jed­no­cze­śnie rodzica? Z kim zosta­wić dzieci na czas kon­certu? — Zabierz­cie je ze sobą! — tak na LuxFest w poznań­skiej Are­nie zapra­sza Litza z Luxtorpedy.

31 października 2012

LuxFest — kilka dobrych informacji

Festi­wal już 17 listo­pada w Pozna­niu! Dla tych, któ­rzy przy­będą ze swo­imi pocie­chami mamy kilka dobrych wiadomości.

17 października 2012

Arka Noego na LuxFest 2012

Naresz­cie impreza dla całych rodzin! Zapra­szamy i rodzi­ców i dzieci! 17 listo­pad 2012. LuxFest w poznań­skiej Arenie.

15 października 2012

Arka Noego na XII Dniu Papieskim w Bydgoszczy — tak było!

Tego­roczny Dzień Papie­ski prze­ży­li­śmy 14 paź­dzier­nika 2012 roku na Hali wido­wi­skowo — spor­to­wej Łuczniczka w Byd­gosz­czy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

8 października 2012

Piosenka na adwent “Poszli w ciemno”

Litza i Joszko Broda pra­cują nad nową pio­senką Arki Noego “Poszli w ciemno”. Będzie­cie mogli ją usły­szeć dzięki “Małemu Gościowi Nie­dziel­nemu” na rora­tach adwen­to­wych w całej Polsce.

2 października 2012

Foto wspomnienia z koncertu z Nysy

30 wrze­śnia odbył się kon­cert Arki Noego w Nysie. Zobacz­cie jak było wesoło i kolorowo!

17 września 2012

Foto wspomnienia z koncertu z Lublińca

W nie­dzielę 16 wrze­śnia pod­czas obcho­dów 740-lecia mia­sta Lublińca odbył się kon­cert Arki Noego. Zobacz­cie jak było!

10 września 2012

Arka Noego w Krakowie na Małym Rynku — zdjęcia

W dniach 8–9 wrze­śnia 2012 na Małym Rynku w Kra­ko­wie odbył się Festi­wal Dzie­cię­cych Marzeń. Główną atrak­cją był występ zespołu Arka Noego.

5 września 2012

Koncert z Lubina w obiektywach

2 wrze­śnia w ramach Festi­walu Muzyki z Oblę­żo­nego Mia­sta w Lubi­nie, dla naj­młod­szych, ale nie tylko wystą­piła Arka Noego! Zobacz­cie jak było!

4 września 2012

Pyrlandia 2012 za nami!

Nasz kon­cert na tego­rocz­nej Jubi­le­uszo­wej PYRCE podzie­li­li­śmy na dwie czę­ści. W pierw­szej wybrane Arkowe Hity, a w dru­giej coś z naszej płyty “Pan Krakers!”.

22 sierpnia 2012

Koncert Arki Noego w Krakowie — ważna informacja!

Infor­mu­jemy, że z przy­czyn oso­bi­stych człon­ków zespołu odwo­łu­jemy nasze kon­certy na Festi­walu Życia (15 i 16 września).

20 sierpnia 2012

Arka Noego wystąpi w Krakowie!

Zapra­szamy wszyst­kich na nasze aż trzy kon­certy! W Kra­ko­wie wystą­pimy 9 wrze­śnia, a następ­nie 15 i 16 września!

20 sierpnia 2012

Arka Noego na Festiwalu Muzyka z Oblężonego Miasta

Festi­wal Muzyka z Oblę­żo­nego Mia­sta w tym roku odbę­dzie się w dniach 1–2 wrze­śnia. Arka Noego i Luxtor­peda wystą­pią dru­giego dnia. Zapraszamy!

19 sierpnia 2012

Arka Noego zagra w Poznaniu z okazji Dni Pyrlandii

Arka Noego wystąpi w dwóch odsło­nach — ze swo­imi naj­więk­szymi prze­bo­jami i kon­cer­tem Pan Krakers!

17 sierpnia 2012

Arka Noego zagrała na Jarocin Festiwal 2012

Arka Noego przy­cią­gnęła tłumy na festi­walu w Jarocinie.

9 lipca 2012

15 lipca Arka Noego wystąpi w Opactwie O. Cystersów w Szczyrzycu

Letni Kon­cert Mal­tań­ski odbę­dzie się w nie­dzielę 15 lipca o godz. 17:00.

9 lipca 2012

14 lipca Arka Noego zagra w Dobczycach!

XVII Dni Dobczyc z Arką Noego. Zapra­szamy wszyst­kich bar­dzo serdecznie!

28 czerwca 2012

Już w lipcu Arka Noego i Luxtorpeda w Jarocinie.

22 lipca Arka Noego zagra na festi­walu w Jaro­ci­nie. W ten sam dzień wystąpi rów­nież Luxtorpeda.

26 czerwca 2012

Zapraszamy na koncert do Bażyn k. Ornety

Już w naj­bliż­szą sobotę, 30 czerwca Arka Noego wystąpi w Baży­nach koło Ornety!

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Z oka­zji Dnia Dziecka skła­damy Wam życze­nia i zapra­szamy na trzy naj­bliż­sze koncerty!

31 maja 2012

Arka Noego zagrała w Wałbrzychu

W ramach “Festi­walu Podwó­rek” 27 maja Arka Noego wystą­piła dla publicz­no­ści w Wał­brzy­chu. Zobacz­cie jak było!

31 maja 2012

Strzegom, dziękujemy za wspólne śpiewanie

27 maja mie­li­śmy przy­jem­ność wystą­pić w Strze­go­miu — zobacz­cie jak było!

26 maja 2012

Mama czuwa, Mama wie, czego każde dziecko chce…

Wszyst­kim Mamom, nie tylko w dniu ich święta dzię­ku­jemy za to, że jesteście.

11 maja 2012

27 maja Arka Noego zagra w Strzegomiu i Wałbrzychu!

27 maja spo­tkamy się z Wami dwu­krot­nie, naj­pierw w Wał­brzy­chu, a potem w Strze­go­miu. Zapra­szamy wszyst­kich serdecznie!

2 maja 2012

Majówka w Kartuzach!

Wczo­raj zagra­li­śmy na Rynku w Kar­tu­zach. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom, dzię­ku­jemy żywej, roz­śpie­wa­nej publice!

28 marca 2012

Zagłosuj na “Spytaj Milicjanta” na liście Radia SAR

Pio­senka “Spy­taj Mili­cjanta” z naj­now­szej płyty Arki Noego na 12. miej­scu Listy Radia SAR.

17 stycznia 2012

Po koncercie u franciszkanów w Gdyni

15 stycz­nia 2012 r. Arka Noego zagrała kon­cert u fran­cisz­ka­nów w Gdyni. Poza kolę­dami, które były tego wie­czoru naj­waż­niej­sze, zespół zaśpie­wał też swoje star­sze przeboje.

9 stycznia 2012

Arka Noego i 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Arka Noego wystą­piła na war­szaw­skim Placu Defi­lad pod­czas 20. Finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy. Zobacz­cie jak było.

6 stycznia 2012

Wideo zaproszenie na koncert w Gdyni

Gdyń­scy fran­cisz­ka­nie i Fran­cisz­kań­skie Cen­trum Kul­tury Gdy­nia zapra­szają na kon­cert kolęd (i nie tylko!) zespołu Arka Noego.

6 stycznia 2012

Arka Noego w TVP Polonia z nowymi piosenkami!

W sobotę 6 stycz­nia o godz. 15.55 Arka Noego wystąpi z kil­koma pio­sen­kami z naj­now­szej płyty “Pan Kra­kers” w pro­gra­mie Pro­gram Kul­tu­ralni PL w TVP Polonia.

6 stycznia 2012

Kolejne koncerty w styczniu

13 stycz­nia Arka Noego wystąpi we Wro­cła­wiu, a następ­nego dnia w Sosnowcu! Zapra­szamy do wspól­nego śpie­wa­nia kolęd.

4 stycznia 2012

Styczniowy koncert w Gdyni

Zapra­szamy wszyst­kich z oko­lic Trój­mia­sta na kon­cert, który odbę­dzie się u Fran­cisz­ka­nów na Wzgó­rzu św. Maksymiliana w Gdyni 15 stycz­nia o godz. 19.30.

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.