Nowości

22 stycznia 2015

Nowe teledyski z płyty Arki Noego i “Pogwarki Arki” to najchętniej oglądane treści religijne w sieci

Pogwarki Arki to cykl fil­mów, w któ­rych zare­je­stro­wano 10 spo­tkań Roberta “Litzy” Frie­dri­cha i dzieci śpie­wa­ją­cych w Arce Noego. Każdy odci­nek to roz­mowa o tek­ście utworu z płyty “Petarda” i pre­miera klipu video do piosenki.

Cała ekipa Arki Noego posta­no­wiła opo­wie­dzieć wszyst­kim, co kryje się za tek­stami pio­se­nek z nowej płyty „Petarda”. Efekt? To chyba naj­lep­sze rodzinne roz­mowy w sieci. Tata Litza dia­lo­guje z naj­młod­szym synem Urba­nem i pozo­sta­łymi dzie­cia­kami z zespołu. A dia­logi obfi­tują w zaska­ku­jące odpo­wie­dzi. Na przy­kład: — Urbanku, czy widzia­łeś kie­dyś jak rodzice się kłócą? – Bar­dzo czę­sto tato… – odpo­wiada naj­młod­szy syn Friedrichów.

Czy­taj więcej »

Prze­czy­taj również
  • 30 marca 2015 — DOBRY DZIEŃ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.…
  • 27 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ
    Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.…
  • 23 stycz­nia 2015 — STRÓŻ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z Petardy! Choćby mówili, że nie masz szans i śmiali pro­sto w twarz, pamię­taj, że nigdy nie jesteś sam, przy­ja­ciela we mnie masz. Jestem Twój anioł stróż i nie opusz­czę Cię.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.