Nowości

10 października 2011

Nowa płyta Arki Noego już 21 listopada!

21 listo­pada pre­miera nowej, wyjąt­ko­wej płyty Arki Noego!

Cie­szą się nie tylko dzieci, ale i rodzice — na pły­cie pod tytu­łem „Pan Kra­kers” znajdą się znane pio­senki z lat ich dzie­ciń­stwa. Mali muzycy posta­no­wili zmie­rzyć się z legen­dami pol­skiej sceny roc­ko­wej i zaśpie­wać ich pio­senki na swo­jej nowej pły­cie. Arka Noego nie tylko nie boi się gdy jest ciemno. Nie boi się także nowych wyzwań! Dzieci same wpa­dły na ten pomysł i pod­jęły się jego reali­za­cji z wiel­kim entuzjazmem.

Na pły­cie usły­szymy pio­senki Tiltu, Dezer­tera, Kultu, Armii, Bry­gady Kry­zys, Izra­ela, Klausa Mitf­fo­cha, Oddziału Zamknię­tego i Perfectu!

Poni­żej zdję­cia z “doro­słej” czę­ści sesji nagra­nio­wej. Wkrótce wię­cej zdjęć i jesz­cze wię­cej infor­ma­cji o nowej płycie!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.