Nowości

30 listopada 2015

LuxFest edycja mikołajkowa w Toruniu

LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu w ramach “Budżetu Par­ty­cy­pa­cyj­nego Miesz­kań­ców Torunia”.

Na sce­nie 6 grud­nia poja­wią się zespoły repre­zen­tu­jące sze­roki prze­krój muzyczny. Pod­czas festi­walu otwarta będzie spe­cjalna rodzinna strefa sztuki LuxArt. Będzie to pierw­sze wyda­rze­nie muzyczne w Cen­trum Kul­tu­ralno Kon­gre­so­wym Jor­danki. Bilety na festi­wal są darmowe.

Wię­cej na stro­nie ofi­cjal­nej festi­walu.

Prze­czy­taj również
  • 4 wrze­śnia 2014 — Roz­pę­dzony – nowa pio­senka Arki Noego! Posłu­chaj­cie!
    Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)…
  • 25 lipca 2014 — LuxFest3 już 27 i 28 wrze­śnia!
    Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!…
  • 8 listo­pada 2013 — Bilety na LuxFest 2013
    Jesz­cze tylko 2 dni bilet na LuxFest w niż­szej cenie 49 zł za 11 godzin imprezy! Potem będzie drożej :(…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.