Nowości

14 lutego 2011

Letnia trasa koncertowa 2011

Zespół pra­cuje już nad nową, ostrą płytą i wybiera naj­lep­sze pio­senki. W tym cza­sie reszta załogi — czyli nasz mena­dżer i Stage Diving Club — dopi­nają już let­nią trasę koncertową.

Szcze­góły całej trasy będziemy zamiesz­czać na bie­żąco, w miarę usta­la­nia kolej­nych miejsc i ter­mi­nów. Na dziś mamy dla Was pierw­sze infor­ma­cje. Do zobaczenia!

W maju 2011 pla­nu­jemy koncerty:

1 maja — Rze­szów oraz Kro­sno (dwa kon­certy w tym dniu),
14 maja — Gołańcz,
21 maja — Wrze­śnia,
22 maja — Kra­ków,
28 maja — Gło­gów,
29 maja — Toruń lub Gdańsk (usta­le­nia trwają)

W czerwcu 2011 zawi­tamy do:
1 czerwca — Byd­goszcz,
4 czerwca — kon­cert dla TV (usta­le­nia trwają),
5 czerwca — War­szawa,
19 czerwca — War­szawa Ursus.

Plany na lipiec 2011:
1 lipca — Gło­gó­wek,
3 lipca — Chludowo.

Uwaga! Jeśli jesteś orga­ni­za­to­rem kon­cer­tów — dzwoń 607 069 833 lub pisz na adres kontakt@arkanoego.pl

Prze­czy­taj również
  • 16 kwiet­nia 2011 — Kon­cer­towa wio­sna i lato
    Coraz bli­żej do pierw­szych wio­sen­nych kon­cer­tów Arki Noego. I coraz wię­cej miejsc na mapie Pol­ski, które Arka odwiedzi.…
  • 28 kwiet­nia 2011 — Majowe kon­certy – szcze­gó­łowe infor­ma­cje
    Dokład­nie 1 maja star­tu­jemy z wiosenno-letnią trasą kon­cer­tową. Na począ­tek zapra­szamy do Rze­szowa i Kro­sna. Odwie­dzimy także Sosno­wiec, War­szawę, Pia­seczno, Kra­ków i Gołańcz.…
  • 20 maja 2011 — Week­end z Arką Noego na żywo!
    W nad­cho­dzący week­end Arka Noego wystąpi we Wrze­śni i Kra­ko­wie. Zapraszamy!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.