Nowości

16 kwietnia 2011

Koncertowa wiosna i lato

Coraz bli­żej do pierw­szych wio­sen­nych kon­cer­tów Arki Noego. I coraz wię­cej miejsc na mapie Pol­ski, które Arka odwiedzi.

W samym tylko maju Arka zawita do Rze­szowa, Kro­sna, Sosnowca, Pia­seczna, Gołań­czy, Kra­kowa, Wrze­śni, Gło­gowa i Gdań­ska! Lato rów­nież zapo­wiada się bar­dzo muzyczne. Szcze­góły oczy­wi­ście na stro­nie Kon­certy.

Jeśli nie może­cie się docze­kać aby zoba­czyć Arkę Noego na żywo zapra­szamy na naszą tele­wi­zyjną stroną ArkaNoego.tv. Tam obok tele­dy­sków z wszyst­kich płyt, dużo frag­men­tów kon­cer­tów, wywiady oraz wspo­mnie­nia z 10 uro­dzin Arki Noego.

Prze­czy­taj również
  • 14 lutego 2011 — Let­nia trasa kon­cer­towa 2011
    Zespół pra­cuje już nad nową, ostrą płytą i wybiera naj­lep­sze pio­senki. W tym cza­sie reszta załogi dopina let­nią trasę kon­cer­tową. Pierw­sze miej­sca i ter­miny ogła­szamy już dziś!…
  • 28 kwiet­nia 2011 — Majowe kon­certy – szcze­gó­łowe infor­ma­cje
    Dokład­nie 1 maja star­tu­jemy z wiosenno-letnią trasą kon­cer­tową. Na począ­tek zapra­szamy do Rze­szowa i Kro­sna. Odwie­dzimy także Sosno­wiec, War­szawę, Pia­seczno, Kra­ków i Gołańcz.…
  • 20 maja 2011 — Week­end z Arką Noego na żywo!
    W nad­cho­dzący week­end Arka Noego wystąpi we Wrze­śni i Kra­ko­wie. Zapraszamy!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.