Nowości

31 października 2013

Już 16 listopada LuxFest 2013! Zapraszamy!

17.XI.2012 Odbyła się pierw­sza edy­cja festi­walu Luxfest w poznań­skiej Arenie.

Luxtor­peda zapro­siła swo­ich przy­ja­ciół z zespo­łów 52 DĘBIEC, MALEO REGGAE ROCKERS, MYSLOVITZ, MOKROFON I ARKA NOEGO. Festi­wal w ramach któ­rego dzia­łała Rodzinna Strefa Sztuki został uznany za naj­lep­szą tego typu imprezę w Wiel­ko­pol­sce w ubie­głym roku. W tym roku rusza nowa edy­cja LuxFe­stu z Luxtor­pedą, Grub­So­nem, Male­oRR, Pan­nami Wyklę­tymi, Tru­pią Czaszką, aTo­mem, Arką Noego, lau­re­atami kon­kursu Nasze Mia­sto Gra i Rodzinną Strefą Sztuki.

Prze­czy­taj również
  • 9 paź­dzier­nika 2013 — Bilety na LuxFest 2013 już w sprze­daży!
    Od dziś — 9 paź­dzier­nika — w ogól­no­pol­skiej sieci sprze­daży Tic­ket­pro! Wystar­to­wa­li­śmy ze sprze­dażą w całej Pol­sce punk­tu­al­nie o 12:00.…
  • 21 czerwca 2016 — Arka Noego i “Lato z Radiem”
    Rusza nowa edy­cja trasy kon­cer­to­wej „Lata z Radiem”. Na sce­nie zoba­czy­cie Arkę Noego, Luxtor­pedę, Maleo Reg­gae Roc­kers i wiele wiele innych gwiazd.…
  • 30 listo­pada 2015 — LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa w Toru­niu
    LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.