Nowości

16 stycznia 2011

Głogów i Choszczno

Trasa Kolę­do­wa­nie 2011 trwa. Kolejne dwa mia­sta za nami.

W Gło­go­wie gra­li­śmy w Miej­skim Ośrodku Kul­tury. Dołą­czył do nas Daniel z Dikandy gra­jący na instru­men­tach per­ku­syj­nych. Skład się powięk­sza i reper­tuar roz­ra­sta ;-) Gramy już bli­sko pół­to­ra­go­dzinny kon­cert! Zobacz zdję­cia z koncertu.

W Choszcz­nie 3 bisy! Naj­bar­dziej podo­bał się publicz­no­ści frag­ment kolę­do­wa­nia, który przy­go­to­wała Ania z Dikandy. Na końcu musie­li­śmy powtó­rzyć jej wszyst­kie trzy pio­senki. O tym jak było prze­czy­tasz i pooglą­dasz kli­ka­jąc na ten link.

Dzia­dek Jarek (tato Dobrochny), który przy­le­ciał pro­sto z Syd­ney, jeź­dzi z nami i każdy kon­cert foto­gra­fuje. Po tra­sie możemy się spo­dzie­wać na jego foto-stronie pięk­nego albumu ze zdjęciami.

Prze­czy­taj również
  • 12 stycz­nia 2011 — Kolędy Na Śląsku
    Za nami kolę­do­wa­nie na naszym uko­cha­nym Śląsku. Zabrze i Jastrzębie-Zdrój przy­wi­tały nas tłum­nie i śpie­wały z nami kolędy i pastorałki.…
  • 20 listo­pada 2015 — Dni Świę­tego Miko­łaja w Gło­go­wie
    Arka Noego wystąpi na Rynku Sta­rego Mia­sta w Gło­go­wie w pią­tek 4 grud­nia. Zapraszamy!…
  • 16 kwiet­nia 2011 — Kon­cer­towa wio­sna i lato
    Coraz bli­żej do pierw­szych wio­sen­nych kon­cer­tów Arki Noego. I coraz wię­cej miejsc na mapie Pol­ski, które Arka odwiedzi.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.