Nowości

20 listopada 2015

Dni Świętego Mikołaja w Głogowie

Arka Noego wystąpi na Rynku Sta­rego Mia­sta w Gło­go­wie w pią­tek 4 grud­nia w trak­cie Dni Świę­tego Miko­łaja. Zapraszamy!

Prze­czy­taj również
  • 16 kwiet­nia 2011 — Kon­cer­towa wio­sna i lato
    Coraz bli­żej do pierw­szych wio­sen­nych kon­cer­tów Arki Noego. I coraz wię­cej miejsc na mapie Pol­ski, które Arka odwiedzi.…
  • 14 lutego 2011 — Let­nia trasa kon­cer­towa 2011
    Zespół pra­cuje już nad nową, ostrą płytą i wybiera naj­lep­sze pio­senki. W tym cza­sie reszta załogi dopina let­nią trasę kon­cer­tową. Pierw­sze miej­sca i ter­miny ogła­szamy już dziś!…
  • 16 stycz­nia 2011 — Gło­gów i Choszczno
    Trasa Kolę­do­wa­nie 2011 trwa. Za nami kolejne dwa mia­sta, Gło­gów i Choszczno.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.