Nowości

9 października 2013

Bilety na LuxFest 2013 już w sprzedaży!

Od dziś — 9 paź­dzier­nika — w ogól­no­pol­skiej sieci sprze­daży Tic­ket­pro! Wystar­to­wa­li­śmy ze sprze­dażą w całej Pol­sce punk­tu­al­nie o 12:00.

Tic­ket­pro sprze­daje bilety w sieci EMPIK, Media Markt itd, itd, zobacz szcze­gó­łowy spis punk­tów.

W tym roku: wię­cej zespo­łów, wię­cej zabawy. Arenę otwie­ramy o 12:00. Od 13.00 star­tują kon­certy i Rodzinna Strefa Sztuki dla dzie­cia­ków. Zagrają: Grub­son, Luxtor­peda, Maleo Reg­gae Rokers, Panny Wyklęte, Tru­pia Czaszka, Arka Noego, Atom, 2 zespoły — lau­re­aci kon­kursu Nasze Mia­sto Gra.

Regu­larna cena biletu to 49zł w przed­sprze­daży, od 9.11 zrobi się dro­żej — 59 zł. Dzieci do lat 3 wcho­dzą za free, dzieci 3 — 13 lat: bilet 20 zł. Bilety kolek­cjo­ner­skie poja­wią się od środy 16 paź­dzier­nika w Are­nie i CiM (Poznań) oraz praw­do­po­dob­nie na Alle­gro. Ilość bile­tów ogra­ni­czona wiel­ko­ścią obiektu i przepisami.

Wkrótce wię­cej infor­ma­cji organizaycjnych.

Prze­czy­taj również
  • 31 paź­dzier­nika 2013 — Już 16 listo­pada LuxFest 2013! Zapra­szamy!
    16.XI.2013 LuxFest — nie­za­leżny cykliczny festi­wal roc­kowy orga­ni­zo­wany z ini­cja­tywy Luxtor­pedy przez firmę Stage Diving Club. Zobacz zapo­wiedź Roberta.…
  • 4 wrze­śnia 2014 — Roz­pę­dzony – nowa pio­senka Arki Noego! Posłu­chaj­cie!
    Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)…
  • 25 lipca 2014 — LuxFest3 już 27 i 28 wrze­śnia!
    Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.