Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 27 maja 2015 — Arka Noego w Rawi­czu w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie!
  Grub­son, Arka Noego, Luxtor­peda i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku 28 czerwca.…
 • 31 maja 2011 — Finał Ple­bi­scytu Zło­tego Bączka.
  Udało się! Arka Noego prze­szła do fina­ło­wego gło­so­wa­nia w Ple­bi­scy­cie “Zło­tego Bączka”. Przed nami ostat­nia pro­sta — trzeba zmo­bi­li­zo­wać sie­bie, swo­ich zna­jo­mych i zna­jo­mych zna­jo­mych do głosowania.…
 • 21 marca 2014 — Karol, który został świę­tym – dziś pre­miera
  Pierw­szy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świę­tego — Papieża wszyst­kich dzie­cia­ków. Na ścieżce dźwi…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 06/08 Kalisz - Scena Lata z Radiem
 • 07/08 Stegna - Scena Lata z Radiem
 • 13/08 Ciechanów - Scena Lata z Radiem