Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 8 stycz­nia 2011 — Ruszyła nowa strona
    Od dzi­siaj ruszyła nasza nowa inter­ne­towa strona! Teraz może­cie codzien­nie tu zaglą­dać i dowie­dzieć się co dzieję się u Arki Noego.…
  • 5 czerwca 2013 — Kędzierzyn-Koźle – do zoba­cze­nia 8 czerwca
    8 i 9 czerwca odbędą się Dni Kędzierzyna-Koźla. Jed­nym z wyko­naw­ców pierw­szego dnia będzie Arka Noego.…
  • 29 czerwca 2009 — 10-lecie Arki Noego na festi­walu Song Of Songs 2009 w Toru­niu
    Song Of Songs Festi­val 2009 był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na wspól­nym uro­dzi­no­wym kon­cer­cie spo­tkali się wszy­scy śpie­wa­jący w Arce i z Arką, jej przy­ja­ciele i goście spec…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.