Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 2 paź­dzier­nika 2012 — Foto wspo­mnie­nia z kon­certu z Nysy
  30 wrze­śnia odbył się kon­cert Arki Noego w Nysie. Zobacz­cie jak było wesoło i kolorowo!…
 • 23 stycz­nia 2015 — STRÓŻ – tele­dysk
  Kolejna pio­senka z Petardy! Choćby mówili, że nie masz szans i śmiali pro­sto w twarz, pamię­taj, że nigdy nie jesteś sam, przy­ja­ciela we mnie masz. Jestem Twój anioł stróż i nie opusz­czę Cię.…
 • 21 marca 2014 — Karol, który został świę­tym – dziś pre­miera
  Pierw­szy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świę­tego — Papieża wszyst­kich dzie­cia­ków. Na ścieżce dźwi…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 02/08 Zuzela - Parafia Przemienienia Pańskiego w Zuzeli
 • 02/08 Grodzisk Mazowiecki - Parafia Przemienienia Pańskiego