Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 28 kwiet­nia 2014 — Arka Noego 27 kwiet­nia zagrała w Ostro­wie Wlkp.
    Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.…
  • 13 stycz­nia 2011 — Kra­ków po pro­stu naj!
    Kra­ków na tej tra­sie zapi­sał się wyjąt­kowo. Prze­czy­taj o trzech powo­dach, dla któ­rych ten kon­cert — zagrany przez Arkę 12 stycz­nia — był wyjątkowy.…
  • 8 paź­dzier­nika 2012 — Pio­senka na adwent “Poszli w ciemno”
    Litza i Joszko Broda pra­cują nad nową pio­senką Arki Noego “Poszli w ciemno”. Będzie­cie mogli ją usły­szeć dzięki “Małemu Gościowi Nie­dziel­nemu” na rora­tach adwen­to­wych w całej Polsce.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.