Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 15 stycz­nia 2014 — Czas na Fran­cję!
    Wszystko wska­zuje na to, że na prze­ło­mie maja i czerwca Arka Noego da kon­certy we Francji.…
  • 13 stycz­nia 2011 — Kolędy W Pisa­rzo­wi­cach
    Kolę­do­wym nie­spo­dzian­kom nigdy dosyć! 13 stycz­nia w Pisa­rzo­wi­cach zagrał z nami na per­ku­syj­nych instru­men­tach – Julek (lat 8), który zastą­pił swo­jego tatę. Mimo mło­dego wieku dał czadu! Na co dzień Ju…
  • 1 czerwca 2012 — Taki duży, taki mały może świę­tym być!
    Z oka­zji Dnia Dziecka skła­damy Wam życze­nia i zapra­szamy na trzy naj­bliż­sze koncerty!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.