Nowości

20 sierpnia 2012

Arka Noego wystąpi w Krakowie!

Zapra­szamy wszyst­kich na nasze aż trzy kon­certy! W Kra­ko­wie wystą­pimy 9 wrze­śnia, a następ­nie 15 i 16 września!

9 wrze­śnia zapra­szamy na występ w ramach Festi­walu Dzie­cię­cych Marzeń. Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich fanów oraz sym­pa­ty­ków zespołu, a także wszyst­kich, któ­rzy znajdą czas na spa­cer na Mały Rynek kra­kow­ski 9 wrze­śnia o godz. 14.00. Wszyst­kie warsz­taty pro­wa­dzone w nie­dzielę w ramach Festi­walu w salach Wyż­szej Szkoły Euro­pej­skiej, zakoń­czą się wła­śnie o 14.00, aby wszy­scy uczest­nicy zajęć mogli uczest­ni­czyć w koncercie.

Nato­miast już 15 i 16 wrze­śnia 2012 roku zapra­szamy do Kra­kowa na Festi­wal Życia – imprezę prze­wi­dzianą dla ludzi w róż­nym wieku, pełną atrak­cji zarówno dla mło­dych, jak i „mło­dych duchem”! Nie­sa­mo­wite wra­że­nia i świetna zabawa dla całych rodzin! Przyjdź i zobacz sam! Arka Noego wystąpi dwu­krot­nie, codzien­nie o godzi­nie 15:00!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.