Nowości

27 maja 2015

Arka Noego w Rawiczu w doborowym towarzystwie!

Arka Noego, Luxtor­peda, Grub­son i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku, pod koniec czerwca.

Kon­cert odbę­dzie się na Tar­go­wi­sku Miej­skim przy ul.Marcinkowskiego. Arka Noego zagra o godzi­nie 16:00.

Różne inne nowości
  • 29 czerwca 2009 — 10-lecie Arki Noego na festi­walu Song Of Songs 2009 w Toru­niu
    Song Of Songs Festi­val 2009 był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na wspól­nym uro­dzi­no­wym kon­cer­cie spo­tkali się wszy­scy śpie­wa­jący w Arce i z Arką, jej przy­ja­ciele i goście spec…
  • 5 kwiet­nia 2011 — Arka Noego w II eta­pie ple­bi­scytu Zło­tego Bączka!
    Roz­po­czął się II etap ple­bi­scytu Zło­tego Bączka, do któ­rego zakwa­li­fi­ko­wała się razem z dzie­wiątką innych zespo­łów ARKA NOEGO. Zwy­cięzca ple­bi­scytu zagra na Dużej Sce­nie Przy­stanku Woodstock!…
  • 11 kwiet­nia 2011 — 3 część wspo­mnień z 10 uro­dzin Arki
    W czę­ści trze­ciej usły­szymy głów­nie wspo­mnie­nia Magdy Anioł zwią­zane z Arką Noego oraz frag­ment wspól­nego występu Magdy z Arką. Zapraszamy!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.