Nowości

8 lutego 2016

Arka Noego w ramach zimowej odsłony Krynica — Źródłem Kultury

W nie­dzielę, 7 lutego w ramach zimo­wej odsłony Kry­nica –Źródłem Kul­tury orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do uzdro­wi­ska dzie­cięcy zespół „Arka Noego”. Kon­cert zgro­ma­dził tłum milu­siń­skich i ich rodziców.

Część pie­nię­dzy z nie­dziel­nego kon­certu „Arki Noego” zosta­nie prze­ka­zana Gru­pie Cha­ry­ta­tyw­nej im. św. Brata Alberta, dzia­ła­ją­cej przy kry­nic­kiej para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny. Zebrane kwota zasili rów­nież kasę tutej­szego „Caritasu”.

Różne inne nowości
  • 10 stycz­nia 2011 — Kolejne kon­certy za nami – Hej kolęda, kolęda!
    I kolejne kolę­do­wa­nie kon­cer­towe za nami… W sobotę, 8 stycz­nia odwie­dzi­li­śmy Toruń, a dzień póź­niej, w nie­dzielę 9 stycz­nia, Lubli­niec. Jak było? Prze­czy­taj­cie i zobacz­cie sami.…
  • 28 kwiet­nia 2016 — Ruszamy w trasę!
    Kon­cer­tem 7 maja w Kosza­li­nie Arka Noego zaczyna Trasę Let­nią 2016.…
  • 4 lipca 2011 — Arka Noego w Chlu­do­wie
    W nie­dzielę, 3 lipca Arka Noego zagrała w Chlu­do­wie koło Pozna­nia. Kon­cert odbył się w ramach III Misyj­nego Święta Mło­dych orga­ni­zo­wa­nego przez Wer­bi­stow­skie Cen­trum Mło­dych. Mamy dla …
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 01/07 Lubliniec - Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA