Nowości

8 lutego 2016

Arka Noego w ramach zimowej odsłony Krynica — Źródłem Kultury

W nie­dzielę, 7 lutego w ramach zimo­wej odsłony Kry­nica –Źródłem Kul­tury orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do uzdro­wi­ska dzie­cięcy zespół „Arka Noego”. Kon­cert zgro­ma­dził tłum milu­siń­skich i ich rodziców.

Część pie­nię­dzy z nie­dziel­nego kon­certu „Arki Noego” zosta­nie prze­ka­zana Gru­pie Cha­ry­ta­tyw­nej im. św. Brata Alberta, dzia­ła­ją­cej przy kry­nic­kiej para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny. Zebrane kwota zasili rów­nież kasę tutej­szego „Caritasu”.

Różne inne nowości
  • 18 stycz­nia 2011 — Pierw­sza część trasy kolę­do­wej za nami
    Piszemy do Was z naszego weso­łego auto­karu na dro­dze z Bochni do Pusz­czy­kowa. Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy pierw­szą część trasy kolę­do­wej. Jeste­śmy szcze­gól­nie poru­szeni tym, jak nas podej­mo­wano w każ­dym mie…
  • 29 kwiet­nia 2015 — 10 maja Arka Noego zagra w Opolu!
    Zapra­szamy na plac Wol­no­ści o 14:40!…
  • 16 listo­pada 2011 — Muzyczna zapo­wiedź nowej płyty!
    Coraz bli­żej do pre­miery, odli­czamy już nawet nie dni, a godziny. Dziś spe­cjal­nie dla Was muzyczno-filmowa zapo­wiedź tego co będzie­cie mogli usły­szeć na albu­mie. Posłuchajcie!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.