Nowości

8 lutego 2016

Arka Noego w ramach zimowej odsłony Krynica — Źródłem Kultury

W nie­dzielę, 7 lutego w ramach zimo­wej odsłony Kry­nica –Źródłem Kul­tury orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do uzdro­wi­ska dzie­cięcy zespół „Arka Noego”. Kon­cert zgro­ma­dził tłum milu­siń­skich i ich rodziców.

Część pie­nię­dzy z nie­dziel­nego kon­certu „Arki Noego” zosta­nie prze­ka­zana Gru­pie Cha­ry­ta­tyw­nej im. św. Brata Alberta, dzia­ła­ją­cej przy kry­nic­kiej para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny. Zebrane kwota zasili rów­nież kasę tutej­szego „Caritasu”.

Różne inne nowości
  • 3 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #5 GPS
    Jesteś jak GPS, pro­wa­dzisz, kiedy błą­dzę. Jadę znów, chyba źle, po nie­zna­nej dro­dze. Adres znam, zasięg mam. Cel podróży: niebo. W pią­tym odcinku cyklu Pogwarki Arki dzie­ciaki i Litza roz­ma­wiają o tym…
  • 26 lutego 2011 — Nowa sonda – wybierz naj­faj­niej­szy tele­dysk Arki Noego
    Mamy dla Was nową sondę! Tym razem może­cie oddać swój głos na jeden z trzech teledysków.…
  • 15 paź­dzier­nika 2012 — Arka Noego na XII Dniu Papie­skim w Byd­gosz­czy – tak było!
    Tego­roczny Dzień Papie­ski prze­ży­li­śmy 14 paź­dzier­nika 2012 roku na Hali wido­wi­skowo — spor­to­wej Łuczniczka w Byd­gosz­czy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.