Nowości

5 stycznia 2016

Arka Noego w Orszaku Trzech Króli w Warszawie

Orga­ni­zo­wany po raz ósmy Orszak Trzech Króli to naj­więk­sze jasełka świata. Odby­wają się w Święto Obja­wie­nia Pań­skiego (popu­lar­nie zwane Świę­tem Trzech Króli). W środę pierw­sze sceny war­szaw­skiego Orszaku odgry­wane będą już od godz. 11. Orga­ni­za­to­rami i akto­rami są rodzice i dzieci z kil­ku­na­stu war­szaw­skich szkół katolickich.

Na pl. Pił­sud­skiego ocze­ki­wać będą w sta­jence Maryja, Józef i Dzie­ciątko. O godz. 13.10 Trzej Kró­lo­wie odda­dzą tu pokłon małemu Jezu­sowi. Kard. Nycz odczyta frag­ment Ewan­ge­lii i wspól­nie z uczest­ni­kami jase­łek odśpiewa kolędę “Bóg się rodzi”. O godz. 14. roz­pocz­nie się tu kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespołu Arka Noego.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.