Nowości

25 lutego 2014

Arka Noego w filmie!

21 marca odbę­dzie się pre­miera opo­wie­ści o życiu Karola Woj­tyły. To pierw­szy peł­no­me­tra­żowy film dla dzieci o Janie Pawle II.

W rolach głów­nych zoba­czymy Pio­tra Fron­czew­skiego, braci bliź­nia­ków Andrzeja i Kamila Tka­czy oraz Kata­rzynę Glinkę. Swój udział w fil­mie ma rów­nież Arka Noego.

Czy­taj wie­cej: www.wiadomosci24.pl

W marcu ruszamy także do naj­lep­szego stu­dia na świe­cie żeby nagrać nową płytę!

Prze­czy­taj również
  • 30 kwiet­nia 2014 — Arka Noego i Luxtor­peda na THANKS JIMI FESTIVAL 2014
    „Taki duży, taki mały może świę­tym być!” – wspól­nie zagrają tysiące gita­rzy­stów pró­bu­ją­cych usta­no­wić nowy Gita­rowy Rekord Guin­nessa 1 maja na wro­cław­skim Rynku.…
  • 28 kwiet­nia 2014 — Arka Noego 27 kwiet­nia zagrała w Ostro­wie Wlkp.
    Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.…
  • 21 marca 2014 — Karol, który został świę­tym – dziś pre­miera
    Pierw­szy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świę­tego — Papieża wszyst­kich dzie­cia­ków. Na ścieżce dźwi…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.