Nowości

3 października 2013

Arka Noego — trasa kolędowa, pierwsze wieści.

Lato dopiero się koń­czy, a Arka Noego przy­go­to­wuje się do dorocz­nej trasy kolędowej.

Wia­domo — nie ma pięk­niej­szych kolęd, jak te które śpie­wamy :-)

Miej­ski Dom Kul­tury w Woło­mi­nie jako jeden z pierw­szych odpo­wie­dział na nasze zapro­sze­nie do two­rze­nia trasy kolę­do­wej. A więc zagramy w Woło­mi­nie. Kon­certy szy­kują się jesz­cze we Wro­cła­wiu, War­sza­wie, Józe­fo­wie, Świę­to­chło­wi­cach lub Jaworz­nie, Być może w Ryb­niku i Czer­sku. Zagramy także w Gdańsku!

SzOK! czyli Sza­mo­tuły praw­do­po­dob­nie dołą­czają do Kolę­do­wej Trasy Arki Noego — super! Pamię­tamy rynek pełny wspa­nia­łej publiki na Dniach Szamotuł!

Naj­praw­do­po­dob­niej zagramy w Biel­sku Białej!

Wię­cej na naszej spe­cjal­nej kolę­do­wej stro­nie.

PROSIMY — PROPONUJCIE JAKIEŚ FAJNE MIEJSCA NA KOLĘDY DLA ARKI. DO ZOBACZENIA NA TRASIE!

Prze­czy­taj również
  • 14 stycz­nia 2015 — Kon­cert Arki Noego pod­bił serca byto­mian
    Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten niez…
  • 31 grud­nia 2014 — Arka Noego zagrała w Luba­niu – zdję­cia
    Piękny kon­cert w Luba­niu! Dzię­ku­jemy za wspólne kolędowanie!…
  • 19 stycz­nia 2014 — Koniec trasy kolę­do­wej
    Za nami zimowa kolę­dowa trasa kon­cer­towa. Znowu odwie­dzi­li­śmy wiele wspa­nia­łych miejsc! Zobacz­cie sami!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.