Nowości

17 października 2012

Arka Noego na LuxFest 2012

Naresz­cie impreza dla całych rodzin! Zapra­szamy i rodzi­ców i dzieci! 17 listo­pada 2012. LuxFest w poznań­skiej Arenie.

14.00 atrak­cje dla dzie­cia­ków
15.30 ARKA NOEGO
17.00 MOKROFON
17.40 52 DĘBIEC
18.50 MALEO REGGAE ROCKERS
20.20 LUXTORPEDA
22.00 MYSLOVITZ

Bilety w sprze­daży od 20.10.12 (podamy gdzie).
Cena: 29,- pierw­sze 1000 bile­tów.
przed­sprze­daż: 37,- w dniu kon­certu: 47,-

Dzieci do lat 12 bilet: 20,-
Do 3 lat wstęp wolny.

W trak­cie trwa­nia festu będą orga­ni­zo­wane liczne imprezy towa­rzy­szące dla naj­młod­szych i nie tylko.

Zapo­wiedź Roberta:

Prze­czy­taj również
  • 14 stycz­nia 2013 — Arka Noego na WOŚP w Pozna­niu – zdję­cia!
    Pod­czas 21. finału Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy pod poznań­skim Zam­kiem zagrała Luxtor­peda z Arką Noego! Na ostro!!!…
  • 21 czerwca 2016 — Arka Noego i “Lato z Radiem”
    Rusza nowa edy­cja trasy kon­cer­to­wej „Lata z Radiem”. Na sce­nie zoba­czy­cie Arkę Noego, Luxtor­pedę, Maleo Reg­gae Roc­kers i wiele wiele innych gwiazd.…
  • 4 wrze­śnia 2014 — Roz­pę­dzony – nowa pio­senka Arki Noego! Posłu­chaj­cie!
    Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.