Nowości

21 czerwca 2016

Arka Noego i “Lato z Radiem”

Pro­gram Pierw­szy Pol­skiego Radia przy­go­to­wuje się do tego­rocz­nej edy­cji trasy kon­cer­to­wej „Lata z Radiem”. Waka­cyjne imprezy, pod­czas któ­rych wystą­pią naj­więk­sze gwiazdy pol­skiej sceny muzycz­nej, odbędą się w kil­ku­na­stu mia­stach Polski.

Tego­roczna trasa roz­pocz­nie się 25 czerwca kon­cer­tem w Legio­no­wie, a zakoń­czy 28 sierp­nia w Otwocku. Gwiazdą tego­rocz­nego „Lata z Radiem” będzie rów­nież Arka Noego. Zagrają także Luxtor­peda, Maleo Reg­gae Roc­kers i wiele wiele innych gwiazd.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Radio­wej Jedynki.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.