Nowości

21 czerwca 2016

Arka Noego i “Lato z Radiem”

Pro­gram Pierw­szy Pol­skiego Radia przy­go­to­wuje się do tego­rocz­nej edy­cji trasy kon­cer­to­wej „Lata z Radiem”. Waka­cyjne imprezy, pod­czas któ­rych wystą­pią naj­więk­sze gwiazdy pol­skiej sceny muzycz­nej, odbędą się w kil­ku­na­stu mia­stach Polski.

Tego­roczna trasa roz­pocz­nie się 25 czerwca kon­cer­tem w Legio­no­wie, a zakoń­czy 28 sierp­nia w Otwocku. Gwiazdą tego­rocz­nego „Lata z Radiem” będzie rów­nież Arka Noego. Zagrają także Luxtor­peda, Maleo Reg­gae Roc­kers i wiele wiele innych gwiazd.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Radio­wej Jedynki.

Prze­czy­taj również
  • 4 wrze­śnia 2014 — Roz­pę­dzony – nowa pio­senka Arki Noego! Posłu­chaj­cie!
    Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)…
  • 25 lipca 2014 — LuxFest3 już 27 i 28 wrze­śnia!
    Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!…
  • 30 kwiet­nia 2014 — Arka Noego i Luxtor­peda na THANKS JIMI FESTIVAL 2014
    „Taki duży, taki mały może świę­tym być!” – wspól­nie zagrają tysiące gita­rzy­stów pró­bu­ją­cych usta­no­wić nowy Gita­rowy Rekord Guin­nessa 1 maja na wro­cław­skim Rynku.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.