Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 26 stycz­nia 2011 — Trasa kolę­dowa 2011 zakoń­czona, do zoba­cze­nia na let­niej!
    Dzię­ku­jemy za wspólne kolę­do­wa­nie i zdra­dzamy pierw­sze szcze­góły doty­czące nowej płyty! W ocze­ki­wa­niu na nową płytę zapra­szamy do obej­rze­nia tele­dy­sku do pio­senki “Naj­lep­szy na świecie”.…
  • 2 maja 2012 — Majówka w Kar­tu­zach!
    Wczo­raj zagra­li­śmy na Rynku w Kar­tu­zach. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom, dzię­ku­jemy żywej, roz­śpie­wa­nej publice!…
  • 15 stycz­nia 2014 — Czas na Fran­cję!
    Wszystko wska­zuje na to, że na prze­ło­mie maja i czerwca Arka Noego da kon­certy we Francji.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.