Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 19 sierp­nia 2012 — Arka Noego zagra w Pozna­niu z oka­zji Dni Pyr­lan­dii
    Arka Noego wystąpi w dwóch odsło­nach — ze swo­imi naj­więk­szymi prze­bo­jami i kon­cer­tem Pan Krakers!…
  • 16 listo­pada 2011 — Muzyczna zapo­wiedź nowej płyty!
    Coraz bli­żej do pre­miery, odli­czamy już nawet nie dni, a godziny. Dziś spe­cjal­nie dla Was muzyczno-filmowa zapo­wiedź tego co będzie­cie mogli usły­szeć na albu­mie. Posłuchajcie!…
  • 23 grud­nia 2014 — Arka Noego w TVP
    W ponie­dzia­łek 22 grud­nia wystą­pi­li­śmy w pro­gra­mie Tele­wi­zji Pol­skiej pt. TEST. Zaśpie­wa­li­śmy naszą pasto­rałkę pt. “ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”. …
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.