Nowości

30 marca 2015

DOBRY DZIEŃ — teledysk

To był dobry dzień, tyle wyda­rzyło się. Ty cały czas byłeś ze mną, widzia­łam jak kochasz mnie…

Mie­li­śmy z Arką Noego wyjąt­kowe spo­tka­nie w hospi­cjum. A hospi­cjum, to takie święte miej­sce, z któ­rego ludzie idą do nieba. Zapra­szamy do obej­rze­nia spe­cjal­nego tele­dy­sku, dedy­ko­wa­nego wła­śnie tym ludziom, któ­rzy powoli od nas odcho­dzą. Dzię­ku­jemy za ich Dzień – dobry dzień, za bycie razem. Każda sekunda jest bezcenna.

Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA” to reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.

Prze­czy­taj również
  • 27 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ
    Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.…
  • 3 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #5 GPS
    Jesteś jak GPS, pro­wa­dzisz, kiedy błą­dzę. Jadę znów, chyba źle, po nie­zna­nej dro­dze. Adres znam, zasięg mam. Cel podróży: niebo. W pią­tym odcinku cyklu Pogwarki Arki dzie­ciaki i Litza roz­ma­wiają o tym…
  • 1 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #4 Pies i kot
    Pies macha ogo­nem, gdy jest szczę­śliwy, a kot, gdy jest wku­rzony. Dla­tego nie mogą się doga­dać. Zobacz, czy da się pogo­dzić psa z kotem w kolej­nym odcinku cyklu Pogwarki Arki.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.