Archiwum koncertów

Data Mia­sto Miej­sce
01/07 Lubli­niec Oblac­kie Cen­trum Mło­dzieży NINIWA
Godzina: 17:00. Adres: Osie­dle Posmyk 27. 10-lecie Oblac­kiego Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzieży NINIWA w Kokotku!
17/06 Kwi­dzyn Dni Kwi­dzy­nia
Godzina: 18:00. Adres: ul. Spor­towa 6.
16/06 Iza­be­lin Polana Rekre­acyjna “Jakubów”
Godzina: 16:00. Adres: Kazi­mie­rza Tet­ma­jera 38.
10/06 Lublin Boisko spor­towe przy Spe­cjal­nym Ośrodku Szk.-Wych.
Godzina: 18:30. Adres: al. Spół­dziel­czo­ści Pracy 65.
10/06 Chełm Teren Bazy­liki NMP
Godzina: 14:00. Adres: ul. Lubel­ska 2.
09/06 Bia­ły­stok Teren przy para­fii pw. Nie­po­ka­la­nego Serca Maryi
Godzina: 16:00. Adres: ul. ks. Sta­ni­sława Sucho­wolca 27.
04/06 Doma­radz Teren Sank­tu­arium MB Nie­usta­ją­cej Pomocy
Godzina: 11:30.
03/06 Prze­myśl VIII Prze­my­ski Marsz dla Życia i Rodziny
Godzina: 11:30.
02/06 Czerwionka-Leszczyny Festi­wal Aro­und The Rock
Godzina: 16:00. Adres: ul. Pio­tra Fur­goła 73.
01/06 Sza­mo­tuły Park Zam­kowy
Godzina: 18:00.
27/05 Bielsk Pod­la­ski Dni Biel­ska Podlaskiego
Godzina: 17:00. Adres: ul. Koper­nika 1.
26/05 Cze­ladź Rynek Sta­rego Miasta
Godzina: 19:30.
24/05 Rze­szów Kul­tU­Ra­lia 2018
Godzina: 18:00. Adres: ul. Cicha 2.
19/05 Kamień­czyk Sank­tu­arium Matki Bożej Loretańskiej
Godzina: 12:00. Adres: ul. Kard. Ste­fana Wyszyń­skiego 6.
30/04 Wro­cław Rynek
Godzina: 16:50. Adres: Rynek.
29/04 Kato­wice Sala Kon­cer­towa NOSPR
Godzina: 16:00. Adres: plac Woj­cie­cha Kilara 1.
21/01 Pusz­czy­kowo Hala Widowiskowo-Sportowa
Godzina: 17:00. Adres: ul. Pod­górna 9. Kon­cert kolę­dowy
19/01 Czę­sto­chowa Bazy­lika Jasnogórska
Godzina: 19:00. Redak­cja Tygo­dnika Kato­lic­kiego „Nie­dziela” ser­decz­nie zapra­sza na wspólne rodzinne kolę­do­wa­nie z zespo­łem Arka Noego. Kon­cert dedy­ko­wany jest chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wscho­dzie.
14/01 Gdańsk Kościół pw. św. Ojca Pio
Godzina: 16:00. Adres: Prze­my­ska 21. Kon­cert kolę­dowy
13/01 Gdańsk Para­fia pw. Św. Brygidy
Godzina: 16:00. Adres: ul. Pro­fe­sor­ska 17. Kon­cert kolęd
19/12 Kuź­nia Raciborska Kuź­nia Raciborska
Godzina: 17:30.
17/12 Zie­lona Góra Gramy na Wigi­lii Miejskiej
Godzina: 14:45. Adres: ulica Stary Rynek 21.
16/12 Kra­ków Kon­cert w Kra­ko­wie pod Oknem Papieskim
Godzina: 16:00. Adres: ul. Fran­cisz­kań­ska 3.
14/12 Leszno Kościół pw. Św. Antoniego
Godzina: 19:30. Adres: Kąko­lew­skaj 1. Wej­ście na zapro­sze­nia. „Ener­gia Serc” to cykl cha­ry­ta­tyw­nych kon­cer­tów w czte­rech mia­stach Pol­ski, któ­rych pomy­sło­dawcą i pro­du­cen­tem jest TVP3 Poznań. W Lesz­nie zabrzmią naj­pięk­niej­sze kolędy i pasto­rałki.
11/12 Byd­goszcz Kościół pw. Św. Mar­cina i Mikołaja
Godzina: 19:30. Adres: ul. Farna 2. Wej­ście na zapro­sze­nia (w gestii para­fii) „Ener­gia Serc” z kolę­dami i pasto­rał­kami zawita rów­nież do Byd­gosz­czy. Kon­cer­to­wać będą m.in.: Ali­cja Majew­ska, Marek Pie­kar­czyk, Audio­Fe­els i Arka Noego.
10/12 Siech­nice Kon­cert w plenerze
Godzina: 16:00. Adres: ulica Jana Pawła II 12. Zagramy na Miko­łaj­kach w Siech­ni­cach, kon­cert w ple­ne­rze
09/12 Toruń Arena Toruń
Godzina: 12:00. Adres: ul. Bema 73–89. LuxFest w Toru­niu vol.3 – edy­cja miko­łaj­kowa
08/12 Gło­gów Rynek przy Ratu­szu Miejskim
Godzina: 17:00. Zagramy na Dniach św. Miko­łaja patrona Gło­gowa! Kon­cert na Rynku w olbrzy­mim namio­cie – zapra­szamy!
07/12 Gorzów Wiel­ko­pol­ski Kościół pw. Pierw­szych Męczen­ni­ków Polski
Godzina: 19:30. Adres: Pluty 7. Wej­ście na zapro­sze­nia (w gestii para­fii). „Ener­gia Serc” to cykl cha­ry­ta­tyw­nych kon­cer­tów w czte­rech mia­stach Pol­ski, któ­rych pomy­sło­dawcą i pro­du­cen­tem jest TVP3 Poznań. Przy­stan­kiem kon­cer­tów „Ener­gia Serc” będzie m.inn. Gorzów Wiel­ko­pol­ski . 7 grud­nia o godz. 19:15 w kościele pod wezwa­niem Pierw­szych Męczen­ni­ków Pol­ski naj­pięk­niej­sze kolędy i pasto­rałki zaśpie­wają: Ali­cja Majew­ska, Hanna Gieda, Marek Pie­kar­czyk, Grze­gorz Wilk i Arka Noego. Dochód z kon­certu prze­zna­czony będzie na gorzow­skie hospi­cjum. Trans­mi­sja kon­certu tego samego dnia na ante­nach TVP3 Szcze­cin i TVP3 Poznań.
06/12 Gdy­nia Kon­cert Mikołajkowy
Godzina: 18:00. Adres: Plac Grun­waldzki.
29/10 Tuchola Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR
Godzina: 18:00. “Rodzinny Bal Wszyst­kich Świę­tych”
07/10 Poznań Arena
Godzina: 12:00. Adres: Wyspiań­skiego 33. LuxFest to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, któ­rego 6-ta edy­cja odbę­dzie się 7 paź­dzier­nika w Pozna­niu! Wystą­pią: – Mar­cin Pawłowski-Pawbeats Live Band (Mar­ce­lina, Quebo­na­fide, VNM, Huczu­Hucz, Buka, Dwa Sławy) – Kazik i Kwar­tet Pro­Forma – Luxtor­peda OFFICIAL – KęKę Radom – Arka Noego – Za Wol­ność – Poznań­ska Piątka LuxFest to jedyna impreza, na któ­rej mile widziani są nie tylko doro­śli fani, ale i dzieci – za sprawą wiel­kiej strefy zajęć muzycz­nych i pla­stycz­nych.
23/09 War­szawa plac marsz. Józefa Piłsudskiego
Godzina: 15:30. 23 wrze­śnia na Placu Pił­sud­skiego w War­sza­wie Ruch Światło-Życie orga­ni­zuje jedyny w swoim rodzaju hap­pe­ning edu­ka­cyjny „Świa­dek Wol­no­ści”. Wyda­rze­nie to odbę­dzie się w ramach kam­pa­nii spo­łecz­nej „Nie piję bo kocham”, która jest odpo­wie­dzią Ruchu Światło-Życie na uchwałę Sejmu z marca br. w spra­wie zwięk­sze­nia tro­ski o trzeź­wość Narodu. “Rok tro­ski o trzeź­wość narodu” jest wspólną ini­cja­tywą Sejmu i Zespołu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski ds. Apo­stol­stwa Trzeź­wo­ści. To spo­tka­nie na Placu Pił­sud­skiego wpi­suje się także w obchody 30 rocz­nicy śmierci Sługi Bożego x. Fran­ciszka Blach­nic­kiego, zało­ży­ciela Ruchu, ini­cja­tora Kru­cjaty Wyzwo­le­nia Czło­wieka. W pro­gra­mie prze­wi­dziane są gry i zabawy dla całych rodzin, pre­zen­ta­cje dia­ko­nii, spo­tka­nia i debaty z udzia­łem oso­bo­wo­ści świata mediów, sportu, filmu, a także duża ilość kon­cer­tów. Wśród gości m.in. Arka Noego, Rado­sław Pazura, New Life’m, FPS, Adam Kry­lik, Krzysz­tof Cugow­ski, Agnieszka Cudzich. Nie­ba­wem znane będą kolejne nazwi­ska naszych gości.
10/09 War­szawa Pik­nik Powstańczy
Godzina: 15:15. Adres: Skwer I Dywi­zji WP.
31/08 Lubin Festyn
Godzina: 16:00. Adres: ul. Odro­dze­nia 28. Kon­cert zagramy w ramach festynu dla miesz­kań­ców Lubina, orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji obcho­dów 35 rocz­nicy Zbrodni Lubiń­skiej.
27/08 Zamość Rynek Wielki
Godzina: 16:00. Kon­cert Arki Noego odbę­dzie się z oka­zji Finału Kam­pa­nii Tor­ni­ster Pełen Uśmie­chów, akcji orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska.
26/08 Poznań Malta Poznań
Godzina: 18:00. Kon­cert na Poznań­skiej Mal­cie z oka­zji 120– lecia Wydaw­nic­twa ś. Woj­ciech w Pozna­nia (ofi­cjal­nie: Spółka Święty Woj­ciech Dom Medialny) Zaśpie­wamy w ramach Pik­niku Rodzin­nego.
16/07 Solec Kujaw­ski Scena “Lata z Radiem”
Godzina: 17:30.
15/07 Wągro­wiec Scena “Lata z Radiem”
Godzina: 17:30.
01/07 Cie­szyn Scena “Lata z Radiem”
Godzina: 16:20. Adres: Sta­dion Miej­ski, Aleja Jana Łyska.
18/06 Gdy­nia Fun­da­cja Źródło Rado­ści im. x. Pio­tra Mazura
Godzina: 16:00. Adres: Puł­kow­nika Sta­ni­sława Dąbka 242.
15/06 Wisła Amfi­te­atr im St. Hadyny
Godzina: 16:00.
11/06 Beł­cha­tów Obchody Dni Patrona Mia­sta Bełchatowa
Godzina: 18:00. Adres: Pl. Naru­to­wi­cza.
04/06 Wro­cław Aero­klub Wrocławski
Godzina: 13:30. Adres: Lot­ni­sko Szy­ma­nów 49. Lot­ni­sko w Szy­ma­no­wie “Lot­nicy Dzie­ciom”
03/06 Prusz­ków Prusz­ków
Godzina: 17:30.
03/06 Otwock Krótki kon­cert
Godzina: 15:00. Na żywo w tv Pol­sat
01/06 Żory Mia­steczko Wester­nowe Twinpigs
Godzina: 17:00. Adres: Kato­wicka 24.
05/02 Chwasz­czyno Kościół Para­fialny w Chwaszczynie
Godzina: 16:30. Adres: ul. Żerom­skiego 1.
21/01 Luboń Kościól św. Mak­sy­mi­liana Kolbe w Luboniu
Godzina: 16:00. Adres: Sobie­skiego 81. Kon­cert kolę­dowy
06/01 Piła Kon­cert na zakoń­cze­nie Orszaku Trzech Króli w Pile
Godzina: 16:00. Adres: Plac Sta­ni­sława Sta­szica.
06/12 Toruń Cen­trum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Godzina: 16:00. Adres: Al. Soli­dar­no­ści 3. LuxFest Toruń
24/11 Byd­goszcz Sank­tu­arium Matki Bożej Kró­lo­wej Męczenników
Godzina: 18:30. Adres: ul. Boł­tu­cia 5.
11/11 Wro­cław Hala Stu­le­cia
Godzina: 17:00. Adres: ul. Wysta­wowa 1.
09/10 Bielsko-Biała Rynek Sta­rego Miasta
Godzina: 16:00.
01/10 Poznań LuxFest
25/09 Kudowa Zdrój Kudow­ski Park Zdro­jowy – Teatr Pod Blachą
Godzina: 15:00. Adres: 1 Maja.
24/09 Płońsk Dzie­dzi­niec Urzędu Miasta
Godzina: 18:00. Adres: ul. Płocka 39.
28/08 Otwock Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
14/08 Sta­lowa Wola Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
13/08 Cie­cha­nów Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
07/08 Ste­gna Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:00. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”. Plac przy ul. Jagiełły
06/08 Kalisz Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
27/07 Maków Pod­hal. Miej­ski Klub Spor­towy “Halniak”
Godzina: 17:00. Adres: ul. Spor­towa 2.
24/07 Kra­ków Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
23/07 War­szawa Świą­ty­nia Opatrz­no­ści Bożej
Godzina: 15:00. Adres: ul. Hlonda 1.
21/07 Nysa Plac Kate­dralny
Godzina: 19:00.
20/07 War­szawa Ulica Kra­kow­skie Przedmieście
Godzina: 16:00. Adres: Kra­kow­skie Przed­mie­ście.
16/07 Miastko Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
10/07 Ino­wro­cław Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
02/07 Tar­nowo Podgórne Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
26/06 Wło­cła­wek Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
25/06 Legio­nowo Scena Lata z Radiem
Godzina: 16:30. Kon­cert w ramach “Lato z Radiem”
12/06 Zie­lona Góra Zie­lona Góra
Godzina: 14:00. Adres: ul. Sucha 219.
11/06 Lesz­no­wola Teren zie­lony przy Urzę­dzie Gminy
Godzina: 16:00. Adres: ul. GRN 60.
05/06 Dusz­niki Wlkp. Biblio­teka Publiczna i Cen­trum Ani­ma­cji Kultury
Godzina: 18:00. Adres: ul. Jana Pawła II 8.
04/06 55–330 Mię­ki­nia Boisko spor­towe w Lutyni koło Wrocławia
Godzina: 17:00. Adres: ul. Polna 2.
03/06 Jaworzno Hala Wido­wi­skowo – Sportowa
Godzina: 16:00. Adres: Grun­waldzka 80.
29/05 Jaro­cin Jaro­cin
Godzina: 18:00. Adres: ul. Spor­towa 6.
26/05 Żory Mia­steczko Wester­nowe Twinpigs
Godzina: 17:00. Adres: Kato­wicka 24.
22/05 Pniewy Park Miej­ski
Godzina: 17:00. Adres: Św. Ducha.
15/05 Sta­ro­gard Gd. Rynek
Godzina: 15:30. Adres: ul. Rynek 1.
07/05 Kosza­lin Para­fia pw. Św. Wojciecha
Godzina: 19:00. Adres: ul. Zwy­cię­stwa 248.
13/04 Kato­wice Kato­wice
Godzina: 17:00. Adres: ul. Gro­madzka 59.
07/02 Krynica-Zdrój Pijal­nia Główna Nowego Domu Zdrojowego
Godzina: 17:00. Adres: ul. Nowo­tar­skiego 9/3.
06/01 Prusz­ków Para­fia pw. św. Józefa Oblu­bieńca NMP
Godzina: 19:00. Adres: ul. Hele­now­ska 3.
06/01 War­szawa Orszak Trzech Króli
Godzina: 12:30. Adres: Plac Pił­sud­skiego.
06/12 Toruń LuxFest w Toruniu
Godzina: 14:00. Adres: Wały Gene­rała Sikor­skiego 8.
04/12 Gło­gów Plac przed Ratuszem
Godzina: 17:00. Adres: ul. Rynek.
02/08 Gro­dzisk Mazowiecki Para­fia Prze­mie­nie­nia Pańskiego
Godzina: 19:00. Adres: Łączna 1.
02/08 Zuzela Para­fia Prze­mie­nie­nia Pań­skiego w Zuzeli
Godzina: 12:30. Adres: Zuzela 24a.
01/07 Chlu­dowo Księża Wer­bi­ści
Adres: ul. Kościelna.
30/06 Zambrów Para­fia Trójcy Przenajświętszej
Godzina: 13:00. Adres: ul. Cmen­tarna 1.
28/06 Rawicz Tar­go­wi­sko Miejskie
Godzina: 16:00. Adres: ul.Marcinkowskiego.
27/06 Pia­seczno Park Pia­se­czyń­ski
Godzina: 15:00. Adres: ul.Chyliczkowska. WOLPREZA – edy­cja IV FESTIWALU WOLONTARIUSZY
21/06 Luboń Sta­dion Miej­ski w Luboniu
Godzina: 17:00. Adres: Rzeczna 2.
20/06 Namy­słów Bło­nia Namysłowskie
Godzina: 16:00. Dni Namy­słowa
14/06 Gro­dzisk Wielkopolski Park Miej­ski
Godzina: 17:00.
13/06 Wro­cław Para­fia pw. Św.Jadwigi Śląskiej
Godzina: 13:00. Adres: Pil­czycka 25.
07/06 War­szawa Świą­ty­nia Opatrz­no­ści Bożej
Godzina: 14:00.
05/06 Toruń Cen­trum Nowoczesności
Godzina: 17:00.
04/06 Gli­nianka Gli­nianka koło Otwocka
Godzina: 18:00.
03/06 Biała Pod­la­ska Park Radzi­wił­łow­ski
Godzina: 18:00. Adres: ul. War­szaw­ska 12.
31/05 Zabrze Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
Godzina: 15:00. Adres: ul. De Gaulle’a 17.
30/05 Andry­chów Miej­ski Dom Kultury
Godzina: 16:30.
24/05 Bielsko-Biała Para­fia Jezusa Chry­stusa Odku­pi­ciela Człowieka
Godzina: 16:00. Adres: Os.Karpackie, ul. Gie­wont 2.
16/05 Zie­lona Góra Zie­lo­no­gór­ski Deptak
Godzina: 15:00. Adres: ul. Stary Rynek 1. Scena przy Ratu­szu
10/05 Opole Plac Wol­no­ści
Godzina: 14:40. Adres: Plac Wol­no­ści.
03/05 Gdy­nia Park Kilon­ski
Godzina: 16:00. Adres: Chy­loń­ska 59.
22/03 Środa Wiel­ko­pol­ska Stary Rynek
Godzina: 13:00.
10/01 Bytom Kościół Trójcy Świę­tej w Bytomiu
Godzina: 15:00. Adres: ul. Kwiet­niew­skiego 1.
29/12 Rumia Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR w Rumii
Godzina: 17:00. Adres: ul. Mic­kie­wi­cza 49.
28/12 Lubań Sala Wido­wi­skowa MDK w Lubaniu
Godzina: 16:30. Adres: ul. Kościuszki 4.
09/12 Poznań Aula UAM
Godzina: 17:30. Adres: ul. Wie­niaw­skiego 1. Kon­cert kolę­dowy.
16/08 Sierpc ul. Pia­stow­ska 39
Godzina: 18:00.
15/08 Gostyń Klasz­tor Filipinów
Adres: Święta Góra.
19/07 Toma­szów Mazowiecki Kato­lic­kie Przed­szkole Językowe
Godzina: 13:00. Adres: ul.Św. Anto­niego 97.
22/06 Tychy Tychy
Godzina: 18:00.
21/06 Rokitno Sank­tu­arium Matki Bożej Cier­pli­wie Słuchającej
Godzina: 15:00. Adres: Rokitno 37.
19/06 Bytom Muszla kon­cer­towa – Park Miej­ski w Bytomiu
Godzina: 17:30. Adres: Park Miej­ski w Byto­miu.
15/06 Ostrava Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Współ­cze­snej Muzyki Chrze­ści­jań­skiej SLEZSKA LILIE
Godzina: 13:00.
14/06 Łańcut Rynek
Godzina: 17:00. Adres: ul. Rynek.
08/06 Ole­śnica Ole­śnica
Godzina: 15:30. Adres: ul. Wałowa. Uwaga! Zmiana godziny na 15:30!
06/06 Płock Płoc­kie ZOO
Godzina: 18:00.
31/05 Lesz­no­wola Teren zie­lony przy Urzę­dzie Gminy
Godzina: 16:00. Adres: ul. GRN 60.
24/05 Kętrzyn Amfi­te­atr w Kętrzynie
Godzina: 18:00. Adres: ul. Kajki 2.
11/05 Pia­seczno Plac Pił­sud­skiego
Adres: Plac Pił­sud­skiego.
10/05 Kościan Rynek
Godzina: 16:00. Adres: Rynek.
02/05 Lubli­niec Bul­war Fran­ciszka Grotowskiego
Godzina: 17:00.
01/05 Wro­cław Wyspa Sło­dowa
Godzina: 16:30. THANKS JIMI FESTIVAL 2014
27/04 Czę­sto­chowa Muzeum monet i medali Jana Pawła II
Godzina: 12:00.
26/04 Ostrów Wiel­ko­pol­ski Rynek w Ostro­wie Wielkopolskim
Godzina: 19:30.
24/04 Polko­wice Polko­wic­kie Cen­trum Animacji
Godzina: 17:00. Adres: ul. Skal­ni­ków 4.
23/04 Prza­snysz Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Przasnyszu
Godzina: 12:30. Adres: ul. Żwirki i Wigury 4.
18/01 Biel­sko Biała Biel­skie Cen­trum Kultury
Godzina: 17:00. Adres: ul.Słowackiego 27.
10/01 Świę­to­chło­wice Para­fia pw. św. Józefa
Adres: ul. Woj­ska Pol­skiego 13.
06/01 Wro­cław Rynek
Godzina: 14:00. Adres: Rynek.
05/01 Woło­min Para­fia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Godzina: 19:00. Adres: ul. Kościelna.
04/01 Cho­rzów Cho­rzow­skie Cen­trum Kultury
Godzina: 16:00. Adres: ul. Sien­kie­wi­cza 3.
30/12 Puck Para­fia św.Faustyny Kowalskiej
Godzina: 16:00. Adres: ul. Swa­rzew­ska.
29/12 Gdańsk Para­fia Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego
Godzina: 16:00. Adres: ul. Gomółki 11.
28/12 Poznań kościół pw. św. Krzyża na Górczynie
Godzina: 19:30. Adres: ul. Czę­sto­chow­ska 16. VI Poznań­skie Kolę­do­wa­nie
27/12 Sza­mo­tuły SzO­SiR
Godzina: 17:30. Adres: ul. Spor­towa 6.
09/12 Poznań Aula UAM
Godzina: 18:00. Adres: ul. Wie­niaw­skiego 1.
16/11 Poznań Arena
Godzina: 13:00. Adres: Wyspiań­skiego 33. LuxFest – nie­za­leżny cykliczny festi­wal roc­kowy orga­ni­zo­wany z ini­cja­tywy Luxtor­pedy przez firmę Stage Diving Club.
21/09 War­szawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 16
Godzina: 14:00. Adres: ul. Wil­czy Dół 4.
15/09 Żuro­min Żuro­min
Godzina: 16:00.
29/08 Kosza­lin Hala Widowiskowo-Sportowa
Godzina: 12:00. Adres: ul.Śniadeckich 4.
25/08 Bole­sła­wiec Scena ple­ne­rowa – ul.Asnyka / ul.Bielska
Godzina: 15:00.
18/08 Gniew Wzgó­rze Zamkowe
Godzina: 18:30.
15/08 Ustka Pro­me­nada Nadmorska
Godzina: 19:30.
28/07 Lębork Plac Pokoju
Godzina: 20:00.
07/07 Płock Płock
Godzina: 20:00. Adres: ul. Rybaki.
30/06 Gorzów Wiel­ko­pol­ski Bul­war Zachodni
Godzina: 14:00. Adres: ul. Nad­brzeżna.
22/06 Opole Wyspa Bolko
16/06 Oświę­cim Sta­dion MOSiR
Godzina: 16:30.
15/06 Gnie­zno ul. Łaskiego 2
Godzina: 17:30. Adres: ul. Łaskiego 2.
09/06 Wie­luń k. Częstochowy ul. Zie­lona
Godzina: 16:00.
08/06 Kędzie­rzyn Koźle Al. Jana Pawła II
Godzina: 15:00.
02/06 Sza­mo­tuły Rynek
Godzina: 17:30.
01/06 Nowy Tomyśl Amfi­te­atr
Godzina: 19:30. Adres: ul. Tysiąc­le­cia 3.
01/06 Środa Wiel­ko­pol­ska Park Łazienki
Godzina: 16:00.
26/05 Ełk ECK – Amfiteatr
Godzina: 17:00. Adres: ul. Woj­ska Pol­skiego 47.
19/05 Świd­nica ul. Rynek
Godzina: 16:00. Adres: ul. Rynek.
12/05 Cho­rzów WPKiW – Park Śląski, ŁĄKA KOŁO KAPELUSZA
Godzina: 16:45.
Rokład jazdy:
14.30 — 15.30 Magda Anioł
15.30 — 16.45 Dzieci z Brodą
16.45 — 17.30 Arka Noego
17.30 — 19.00 Maleo Regae Roc­kers
19.00 — 20.30 Indios Bra­vos
20.30 — 22.00 Luxtor­peda
22.30 — 22.45 pokaz sztucz­nych ogni.
03/05 Żary ul. Rynek 1–5
Godzina: 18:00. Adres: ul. Rynek 1–5.
18/01 Mal­bork Muzeum Zam­kowe w Malborku
Godzina: 18:00. Adres: ul. Sta­ro­ściń­ska 1. Kon­cert kolę­dowy.
17/01 Knu­rów Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Godzina: 18:30. Adres: ul. Kape­la­nów Woj­sko­wych 5. Kon­cer­tem wspie­ramy chorą Anto­się, wię­cej na stro­nie www.antoninawieczorek.pl
13/01 Poznań Cen­trum Kul­tury “Zamek”
Godzina: 16:00. Adres: ul. Św. Mar­cin 80/82. Kon­cert w ramach 21. finału WOŚP. Wystąpi rów­nież Luxtor­peda.
06/01 Gdańsk kościół Świę­tej Trójcy
Godzina: 15:00. Adres: ul. Świę­tej Trójcy 4.
05/01 Piła Kościół pw. NMP Wspo­mo­że­nia Wiernych
Godzina: 18:00. Adres: ul. Złota 1.
16/12 Swa­rzędz Jar­mark Świąteczny
Godzina: 15:00. Adres: Rynek.
15/12 Kra­ków Gali­cyj­ski Kier­ma­sz Adwentowy
Godzina: 16:30. Adres: Plac Jana Nowaka Jezio­rań­skiego.
17/11 Poznań Hala Arena
Godzina: 15:30. Adres: ul. Wyspiań­skiego 33. Tele­fon: (61) 866 60 31. 14.00 atrak­cje dla dzie­cia­ków
15.30 ARKA NOEGO
17.00 MOKROFON
17.40 52 DĘBIEC
18.50 MALEO REGGAE ROCKERS
20.20 LUXTORPEDA
22.00 MYSLOVITZ

Bilety w sprze­daży od 20.10.12.
Cena: 29,- pierw­sze 1000 bile­tów.
przed­sprze­daż: 37,- w dniu kon­certu: 47,-

Dzieci do lat 12 bilet: 20,-
Do 3 lat wstęp wolny.

W trak­cie trwa­nia festu będą orga­ni­zo­wane liczne imprezy towa­rzy­szące dla naj­młod­szych i nie tylko.

Wię­cej na https://www.facebook.com/LuxFest1
30/09 Nysa Nysa
16/09 Lubli­niec Rynek Miej­ski
Godzina: 19:00. Adres: Pl. Kon­rada Mańki. Kon­cert z oka­zji 750-lecia mia­sta Lubli­niec.
15/09 Kra­ków Muzeum Lot­nic­twa Polskiego
Godzina: 15:00. Adres: Al. Jana Pawła II 39. Infor­mu­jemy, że z przy­czyn oso­bi­stych człon­ków zespołu odwo­łu­jemy nasze kon­certy na Festi­walu Życia (15 i 16 wrze­śnia). Wszyst­kich “zawie­dzio­nych” zapra­szamy na kon­cert w Kra­ko­wie na Małym Rynku w dniu 09 wrze­śnia (tydzień wcze­śniej). Odwo­łane
09/09 Kra­ków Mały Rynek
Godzina: 14:00. Festi­wal Dzie­cię­cych Marzeń
02/09 Lubin Dzie­dzi­niec Ośrodka Kul­tury „Wzgó­rze Zamkowe”
Festi­wal Muzyka z Oblę­żo­nego Mia­sta, wraz z Luxtor­pedą!
01/09 Poznań Dni Pyr­lan­dii
Godzina: 16:30. Adres: Łęgi Dębiń­skie. Arka Noego w dwóch odsło­nach – z dzie­cię­cymi prze­bo­jami i kon­cer­tem Pan Kra­kers!
22/07 Jaro­cin Jaro­cin Festival
Godzina: 14:40.
15/07 Szczy­rzyc Plac na tere­nie Opac­twa OO. Cystersów
Godzina: 17:00.
14/07 Dobczyce Plac Rekre­acyjny przy ul. Podgórskiej
Godzina: 18:30. Adres: Pod­gór­ska. W ramach Dni Dobczyc.
30/06 Bażyny koło Ornety Bażyny koło Ornety
Godzina: 15:00. Bażyny 45, 11–130 Orneta. Zapra­sza ks. pro­boszcz Tomasz Kociń­ski i Arka Noego!
23/06 Byd­goszcz Festi­wal Nowe Spojrzenie
Godzina: 15:30. W ramach Festi­walu Nowe Spoj­rze­nie. Na jego sce­nie wystą­pią uznani pol­scy arty­ści: Luxtor­peda, Full Power Spi­rit, Maleo Reg­gae Roc­kers i Arka Noego. Miej­sce Festi­walu: skwer u zbiegu ulic Szy­ma­now­skiego oraz Ber­wiń­skiego (w pobliżu cen­trum han­dlo­wego Focus oraz byd­go­skiej Bazy­liki). Wstęp bez­płatny!
16/06 Chę­ciny U pod­nóża Góry Zamkowej
Godzina: 18:00.
10/06 Świd­nik Sta­dion
Godzina: 16:30. Adres: ul. Spor­towa 2. Kon­cert w ramach Dni Świd­nika. Zagrają rów­nież Luxtor­peda i Kom­bii.
09/06 Bia­ły­stok Plac przy Archi­ka­te­drze Białostockiej
Godzina: 16:30. Adres: ul. Rynek Kościuszki. Kon­cert uwiel­bie­nia BOGU DŹWIĘKI, na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów muzyczno-wokalnych.
03/06 Żukowo Para­fia pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny
Godzina: 18:00. Adres: ul. 3 maja 4. Kon­cert na dzie­dzińcu Para­fii.
02/06 Łobże­nica Park Miej­ski
Godzina: 17:00. Kon­cert uro­dzi­nowy 870 lat para­fii pw. Świę­tej Trójcy
02/06 Pusz­czy­kowo Cen­trum Ani­ma­cji Sportu
Godzina: 12:30. Adres: Ul. Kościelna 7. W ramach DNI PUSZCZYKOWA
27/05 Strze­gom Boisko szkolne
Godzina: 19:00. Adres: ul. Mic­kie­wi­cza 2.
27/05 Wał­brzych Rynek
Godzina: 15:00. Adres: ul. Rynek 1.
01/05 Kar­tuzy Rynek
Godzina: 15:00. Wstęp: wstęp wolny. Kon­cert z oka­zji obcho­dów rocz­nicy Beaty­fi­ka­cji Jana Pawła II
29/04 Litwa Litwa
28/04 Litwa Litwa
15/01 Gdy­nia Wzgó­rze św. Mak­sy­mi­liana w Gdyni
Godzina: 19:30. Wstęp: 5 zł dzieci, 10 zł doro­śli.
14/01 Sosno­wiec para­fia p.w. Św. Tomasza
Godzina: 19:00. Adres: ul Orla 19.
13/01 Wro­cław kościół św. Marii Magdaleny
Godzina: 18:00. Adres: Szew­ska 10.
08/01 War­szawa Pod Pała­cem Kultury
Godzina: 18:25. W ramach finału WOŚP orga­ni­zo­wanego przez Fun­da­cję Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy.
06/11 Wilno Dom Kul­tury Polskiej
Godzina: 12:00. DNI KULTURY POLSKIEJ W WILNIE. W hoł­dzie Janowi Paw­łowi Wiel­kiemu
Trasa: Let­nia trasa 2011
10/09 Tar­nów Rynek
Godzina: 14:30. W ramach Azoty Tar­nów grand™ Festi­val. Dodat­kową atrak­cją będą zabawy dla dzieci.
01/09 Zie­lona Góra Zie­lo­no­gór­ski Dep­tak, Pomnik Bachusa
Godzina: 14:00. Kon­cert w ramach hap­pe­ningu “Nie dopa­lam! Jestem SPOKO!”, obok Arki wystąpi rów­nież zespół Luxtor­peda.
03/07 Chlu­dowo k. Poznania Wer­bi­stow­skie Cen­trum Młodych
Godzina: 17:30. Adres: Kościelna 15. Misyjne Święto Mło­dych. Zagrają: Arka Noego, Deus Meus, wystąpi także Teatr DROGA
01/07 Gło­gó­wek Rynek
Godzina: 19:00. Adres: Rynek.
26/06 Sie­dlec, gmina Bochnia Sie­dlec, gmina Bochnia
Godzina: 17:00. Adres: Sie­dlec, Boch­nia. Wianki Świę­to­jań­skie nad Rabą
19/06 War­szawa Park Cze­cho­wicki – War­szawa Ursus
Godzina: 16:00. Adres: ul. Spi­saka.
17/06 Gli­wice Plac Kra­kow­ski
Godzina: 20:00. Adres: Plac Kra­kow­ski.
11/06 Pruszcz Gdań­ski Pruszcz Gdań­ski
05/06 War­szawa Kom­pleks Cen­trum Opatrz­no­ści Bożej
Godzina: 15:30. Adres: Ks. Pry­masa Augu­sta Hlonda 1. Dzień Dzięk­czy­nie­nia
04/06 Radom Radom
Godzina: 18:00. Adres: ul. Młyń­ska 23/25.
01/06 Byd­goszcz Fil­har­mo­nia Pomorska
Godzina: 18:00. Adres: ul. A. Szwal­bego 6.
28/05 Gło­gów Gło­gów
22/05 Kra­ków S.O.S dla Afryki
Godzina: 16:30. Adres: Rynek Główny.
21/05 Wrze­śnia Amfi­te­atr im. Anny Jantar
Godzina: 19:00. Wstęp: Wstęp wolny!. Adres: ul. Opie­szyn. Kon­cert w ramach obcho­dów 110 rocz­nicy Strajku Dzieci Wrze­siń­skich
15/05 Kra­ków Rynek Główny
Godzina: 14:00. Adres: ul. Rynek. Słodka Majówka (WAWEL)
14/05 Gołańcz sala ZSP
Godzina: 16:00. Adres: ul. Walki Mło­dych 35.
08/05 Pia­seczno Plac Pił­sud­skiego
Godzina: 19:30. Adres: ul. Plac Pił­sud­skiego.
08/05 War­szawa War­szawa Praga
Godzina: 13:30. Adres: ul. Flo­riań­ska. VI jar­mark Flo­riań­ski (skrzy­żo­wa­nie ulic Flo­riań­skiej i Kło­pot­kow­skiego)
07/05 Sosno­wiec Plac Papie­ski
Godzina: 17:45. Adres: ul. Gwiezdna. Po wystę­pie Arki Noego kon­cert 2Tm2,3 w wer­sji aku­stycz­nej.
01/05 Kro­sno Lot­ni­sko
Godzina: 19:00. Adres: Ul. Żwirki i Wigury.
01/05 Rze­szów Rynek
Godzina: 15:30. Adres: ul. Rynek.
Trasa: Kolę­do­wa­nie 2011
23/01 Jelcz-Laskowice Kościół p.w. M. M. Kolbego
Godzina: 14:30. Adres: Oław­ska 44.
22/01 Zło­to­ryja Kościół p.w. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Panny
Godzina: 17:00. Adres: Cho­pina 1A.
18/01 Boch­nia Kościół Św. Pawła Apostoła
Godzina: 16:00. Adres: Wyspiań­skiego 25a.
17/01 Nowa Słu­pia Kościół w Nowej Słupi
Godzina: 17:00. Adres: Nowa Słu­pia.
16/01 Gar­wo­lin Kościół pw. Prze­mie­nie­nia Pańskiego
Godzina: 18:30. Adres: ul.Staszica 11.
15/01 Choszczno Kościół pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Panny
Godzina: 16:00. Adres: Rynek 1.
14/01 Gło­gów Sala MOK
Godzina: 18:00. Adres: Pl. Kon­sty­tu­cji 3 maja 2.
13/01 Pisa­rzo­wice Para­fia rzym­sko­ka­to­licka pw. św. Marcina
Godzina: 17:00. Adres: 43–332 Pisa­rzo­wice; Biel­ska 63.
12/01 Kra­ków Klub Stu­dio
Godzina: 19:00. Adres: Budryka 4.
11/01 Jastrzę­bie Zdrój Kościół pw. Miło­sier­dzia Bożego
Godzina: 18:00. Adres: Al. Pił­sud­skiego 2.
10/01 Zabrze Dom Muzyki i Tańca
Godzina: 17:00. Adres: Gen. de Gaulle’a 17.
09/01 Lubli­niec Kościół pw. św. Teresy Bene­dykty od Krzyża (Edyty Stein)
Godzina: 16:00. Adres: Żerom­skiego 2.
08/01 Toruń Lodo­wi­sko TOR TOR
Godzina: 19:00. Adres: Bema 23/29.
05/01 Byd­goszcz Sank­tu­arium MB, Fordon
Godzina: 19:15. Adres: Boł­tu­cia 5.
03/01 Goli­szew k./Kalisza Sala Spor­towa Szkoły Podstawowej
Godzina: 17:00. Adres: Goli­szew.
02/01 Gorzów Wiel­ko­pol­ski Kościół P.W. Nmp (Katedra)
Godzina: 16:00. Adres: Obo­tycka 10.
Trasa: Kon­cer­to­wa­nie 2010
18/12 Łódź Atlas Arena
Adres: Ban­dur­skiego 7.
12/12 Pie­tro­wice Wielkie Cen­trum Społeczno-Kulturalnego
Godzina: 17:00. Adres: 1 Maja.
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.