Nowości

27 kwietnia 2015

3 maja zapraszamy do Gdyni Chyloni

3 maja zapra­szamy na Wielki Festyn na Chy­loni. Start o 14:30 na boisku SP10. Arka Noego zagra dla Was o 16:00.

Prze­czy­taj również
  • 17 stycz­nia 2012 — Po kon­cer­cie u fran­cisz­ka­nów w Gdyni
    15 stycz­nia 2012 r. Arka Noego zagrała kon­cert u fran­cisz­ka­nów w Gdyni. Poza kolę­dami, które były tego wie­czoru naj­waż­niej­sze, zespół zaśpie­wał też swoje star­sze przeboje.…
  • 6 stycz­nia 2012 — Wideo zapro­sze­nie na kon­cert w Gdyni
    Gdyń­scy fran­cisz­ka­nie i Fran­cisz­kań­skie Cen­trum Kul­tury Gdy­nia zapra­szają na kon­cert kolęd (i nie tylko!) zespołu Arka Noego.…
  • 4 stycz­nia 2012 — Stycz­niowy kon­cert w Gdyni
    Zapra­szamy wszyst­kich z oko­lic Trój­mia­sta na kon­cert, który odbę­dzie się u Fran­cisz­ka­nów na Wzgó­rzu św. Mak­sy­mi­liana w Gdyni 15 stycz­nia o godz. 19.30.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.