Nowości

11 kwietnia 2011

3 część wspomnień z 10 urodzin Arki

3 część repor­tażu z festi­walu Song of Songs, który odbył się w 2009 roku w Toru­niu.

Arka Noego obcho­dziła swoje 10-lecie. Razem z Arką wystą­pili wtedy zapro­szeni goście m.in. Tomek Budzyń­ski, Maleo, Magda Anioł, Mumio oraz dzieci z poprzed­nich skła­dów Arki.

W czę­ści trze­ciej usły­szymy wspo­mnie­nia Magdy Anioł zwią­zane z Arką Noego. Ale to nie wszystko – swoje „pięć minut” mają także widzo­wie, któ­rzy dotarli na festi­wal. I tylko szkoda, że Song of Songs zakoń­czył swoją dzia­łal­ność. Tym bar­dziej zachę­camy do wspo­mnień sprzed pra­wie dwóch lat.

Zobacz trze­cią część filmu na ArkaNoego.tv

Urodzinowy tort dla Arki Noego na Song of Songs Festival, 27.06.2009, Toruń Arka Noego na Song of Songs Festival, 27.06.2009, Toruń Arka Noego na Song of Songs Festival, 27.06.2009, Toruń

Zobacz trze­cią część filmu na ArkaNoego.tv

Prze­czy­taj również
  • 27 marca 2011 — Song Of Songs Festi­val 2009 na ArkaNoego.tv
    Song Of Songs Festi­val w roku 2009 trwał jeden dzień, ale był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na arkanoego.tv zapra­szamy wszyst­kich do powspo­mi­na­nia tego święta.…
  • 3 kwiet­nia 2011 — Od A gu gu do Gadu Gadu w Toru­niu – część 2
    W 2009 roku w Toru­niu z oka­zji swo­ich 10 uro­dzin Arka Noego wystą­piła wspól­nie z wie­loma gośćmi, w tym rów­nież z Kaba­re­tem Mumio. Zapra­szamy Was do przy­po­mnie­nia sobie tego wydarzenia.…
  • 30 listo­pada 2015 — LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa w Toru­niu
    LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.