Nowości

9 lipca 2012

15 lipca Arka Noego wystąpi w Opactwie O. Cystersów w Szczyrzycu

Zapra­szamy ser­decz­nie na letni kon­cert Arki Noego.

Kon­cert poprzedni Msza św. Maltańska w Kościele Para­fial­nym o godzi­nie 16:00.

Poni­żej może­cie poczy­tać wię­cej na temat Let­nich Obo­zów Inte­gra­cyj­nych dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Szczyrzycu.

Różne inne nowości
  • 14 lutego 2011 — Let­nia trasa kon­cer­towa 2011
    Zespół pra­cuje już nad nową, ostrą płytą i wybiera naj­lep­sze pio­senki. W tym cza­sie reszta załogi dopina let­nią trasę kon­cer­tową. Pierw­sze miej­sca i ter­miny ogła­szamy już dziś!…
  • 5 wrze­śnia 2012 — Kon­cert z Lubina w obiek­ty­wach
    2 wrze­śnia w ramach Festi­walu Muzyki z Oblę­żo­nego Mia­sta w Lubi­nie, dla naj­młod­szych, ale nie tylko wystą­piła Arka Noego! Zobacz­cie jak było!…
  • 12 stycz­nia 2011 — Kolędy Na Śląsku
    Za nami kolę­do­wa­nie na naszym uko­cha­nym Śląsku. Zabrze i Jastrzębie-Zdrój przy­wi­tały nas tłum­nie i śpie­wały z nami kolędy i pastorałki.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.