Co u nas słychać?

30 kwietnia 2014

Arka Noego i Luxtorpeda na THANKS JIMI FESTIVAL 2014

Taki duży, taki mały może świę­tym być!” – wspól­nie zagrają tysiące gita­rzy­stów pró­bu­ją­cych usta­no­wić nowy Gita­rowy Rekord Guin­nessa 1 maja na wro­cław­skim Rynku.


28 kwietnia 2014

Arka Noego 27 kwietnia zagrała w Ostrowie Wlkp.

Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.


27 kwietnia 2014

Arka Noego zagrała w Częstochowie — zdjęcia

26 kwiet­nia, w dniu kano­ni­za­cji Jana Pawła II i Jana XXIII, w Czę­sto­cho­wie, w Muzeum Monet i Medali, odbył się wyjąt­kowy kon­cert Arki Noego.


21 marca 2014

Karol, który został świętym — dziś premiera

Pierw­szy film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świę­tego — Papieża wszyst­kich dzie­cia­ków. Na ścieżce dźwię­ko­wej filmu usły­szymy, mię­dzy innymi pio­senki ARKI NOEGO!


5 marca 2014

Koncerty w kwietniu

Zagramy dla Was w Prza­sny­szu, w Polko­wi­cach, w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim oraz Częstochowie!


25 lutego 2014

Arka Noego w filmie!

21 marca odbę­dzie się pre­miera opo­wie­ści o życiu Karola Woj­tyły. Swój udział w fil­mie ma rów­nież Arka Noego.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 15/08 Gostyń - Klasztor Filipinów
  • 16/08 Sierpc - ul. Piastowska 39